2016

Erasmus+ hariduse valdkonna õpirände projektide 2016. a taotluste tähtajaks esitati kokku 121 taotlust Euroopa-siseseks õpirändeks ning 9 taotlust kõrghariduse üleilmseks õpirändeks. Erasmus+ õpirändeks taotletud eelarve kokku oli rohkem kui 10,3 miljonit eurotKokku taotleti toetust ligikaudu 4470 õpirändeks.

Hindamise järgselt otsustati toetada kokku 88 projekti rohkem kui 7,8 miljoni euro ulatuses.
Toetuse saanud 80 Euroopa-sisest õpirändeprojekti võimaldavad osaleda vähemalt 2860 osalejal ning 8 üleilmset õpirändeprojekti vähemalt 352 osalejal. Taotletud õpirännetest said toetuse 72%.

Kõrghariduse valdkonna Euroopa sisese õpirände toetussummade seas on ka Haridus- ja teadusministeerium toetus üliõpilaste õpirändele, kokku üle 248 000 euro.

Allpool on näha toetuse jaotumine kõrgkoolide vahel (eurodes ning mobiilsuste kaupa).

Euroopa-sisene õpiränne

Üleilmne õpiränne