Eesmärgid

Erasmus+ programmi noorte peatüki peamised eesmärgid on:

1. Noorte võtmepädevuste arendamine¹, noorte aktiivne tegutsemine Euroopa demokraatlikus elus, tööturu oskuste ja pädevuste arendamine
2. Kultuuridevahelise dialoogi edendamine, solidaarsuse kasvatamine, kaasatus (sh vähemate võimalustega noorte kaasatus)
3. Noorsootöö kvaliteedi tõstmine, koostöö edendamine noorsootöö ja teiste valdkondade vahel (tööturg, haridus jm)
4. Teadmus- ja tõenduspõhise noortepoliitika arengu toetamine, valdkonna poliitikate kujundamine, mitteformaalse ja informaalse õppimise tunnustamine
5. Rahvusvahelise noorsootöö tugevdamine

¹ Elukestva õppe võtmepädevused: emakeeleoskus, võõrkeelteoskus, matemaatikapädevus ja teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest, infotehnoloogiline pädevus, õppimisoskus, sotsiaalne- ja kodanikupädevus, algatusvõime ja ettevõtlikkus, kultuuriteadlikkus ja – pädevus.