Poliitikate kujundamine

Poliitikate kujundamine hõlmab liidu tasandil algatatud tegevusi, mis on seotud järgnevaga:

  • Euroopa 2020 programmi rakendamine hariduse, koolituse ja noorsootöö vallas avatud koordinatsiooni meetodil[1];
  • Bologna ja Kopenhaageni protsesside jätkumine;
  • Europass, Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (EQF), Euroopa kutsehariduse- ja koolituse ainepunktide süsteem (ECVET), jne;
  • Mitteformaalse õppimise tunnustamise töövahendite, eelkõige noortepassi (Youthpass) rakendamine programmi riikides ning toetus üleeuroopalistele võrgustikele ja Euroopa noorte MTÜ-dele;
  • Poliitiline dialoog hariduse-, koolituse- ja noortevaldkonna sidusrühmadega ning struktureeritud dialoog noortega;
  • Akadeemilise tunnustamise infokeskused (NARIC), Eurydice ja Euroguidance võrgustikud, Euroopa noortefoorum, noorsootöö arengu teabekeskused ning Eurodeski võrgustik.

Meetmega toetatakse ühtlasi ka poliitilist dialoogi partnerriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega väljaspool Euroopa Liitu.

[1] Avatud koordinatsiooni meetod – kehtestatakse ühised eesmärgid ja suunised ning määratletakse näitajad ja parim praktika valdkondades, kus Euroopa Liidul puudub või on vaid jagatud pädevus või õigus kehtestada toetavaid meetmeid (n. noortevaldkond, haridus, kultuur, jne).