Kokkuvõte NUTIKAS toetusmeetme kasutamise küsitlusest

Eesti Teadusagentuur viis 7. kuni 24. septembrini 2017 läbi veebiküsitluse NUTIKAS toetusmeetme kasutamise kohta. Küsitluse eesmärgiks oli kaardistada võimalikud põhjused, mis takistavad ettevõtteid toetust taotlemast. Küsitlusele vastas 82 ettevõtte esindajat.

Toetust varem mittetaotlenud ettevõtete puhul on mittetaotlemise peamiseks põhjuseks ebakindlus, kas projekt vastab meetme tingimustele või mitte. Selle tõid probleemina välja ligi pooled vastanutest. Olulisteks pidurdavateks faktoriteks on kolmandiku vastanute jaoks olnud ka info puudus ja veerandile taotlemise näiline keerukus (24%). Lisaks eelistavad 28% vastanutest teha arendustööd ettevõtte sees ning 24% ei soovi arendustööks kaasata avaliku sektori vahendeid.

Toetust taotlenud ettevõtetel on taotlemisega olnud üldiselt positiivsed kogemused. 75%-le taotlejatest ei olnud ükski taotlusprotsessi etapp üle jõu käiv ning 90% taotlejatest peavad meedet puudutavat informatsiooni arusaadavaks ja selgeks. Hirmud taotlemise keerukusest ja protsessi bürokraatiast ei ole põhjendatud. Küll aga tuleks infomaterjalides praegusest enam lahti seletada meetme tingimused, et potentsiaalsed taotlejad ei tunneks ebakindlust selle üle, kas nende projekt vastab tingimustele või mitte.

Küsitluse kokkuvõte on kogumahus kättesaadav Eesti Teadusagentuuri veebilehelt.“Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” (NUTIKAS) on toetusmeede, mida jagab SA Archimedes koostöös Eesti Teadusagentuuriga eesmärgiga toetada ettevõtete ja teadusasutuste koostööd. Meetmest taotletav toetus aitab Eesti äriregistrisse kantud ettevõtetel tellida ülikoolidelt ja teadusasutustelt rakendusuuringuid või tootearendusprojekte, mis sobituvad nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadesse.

NUTIKAS toetusmeedet rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.