ASTRA

Alates 1. aprillist 2020 leiab ASTRA toetusmeetme kohta infot Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.

SUUNATUD ETTEPANEKUTE KOGUMISE VOOR

Sihtasutus Archimedes avab 10. märtsil 2020 tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ (ASTRA) suunatud ettepanekute kogumise vooru. Ettepanekute vastuvõtmine lõpetatakse 20. aprillil 2020.

Tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ toetuse andmise tingimused on kinnitatud haridus- ja teadusministri 08.04.2015 määrusega nr 17.

Suunatud ettepanekute kogumise voor kuulutatakse välja nimetatud määruse § 6 lõike 1 punktides 1 ja 7 toodud toetatavate tegevuste elluviimiseks:

 • tegevus 1 „Teadus- ja õppehoonete rajamine, sh projekteerimine, ehitamine, rekonstrueerimine ja sisustamine“,
 • tegevus 7 „Koostöö tugevdamine teadus- ja arendusasutuste, kõrgkoolide ja ettevõtete vahel, sh teenuste väljatöötamise või arendamise kaudu õppe- ja teadustöö infrastruktuuri ühiskasutamise võimaldamine ja rakendusuuringute läbiviimise võimekuse kasvatamise tegevused“.

Taotlemine

Taotlusi ja ettepanekuid saab esitada alates 10. märtsist 2020 kuni 20. aprillini 2020.

Vormikohased taotlused ja ettepanekud esitatakse rakendusüksusele digitaalselt allkirjastatuna elektronposti või DVK kaudu. Enne 1. aprilli esitatakse taotlused ja ettepanekud SA-le Archimedes elektronposti aadressil info@archimedes.ee või DVK kaudu (saaja SA Archimedes), alates 1. aprillist Riigi Tugiteenuste Keskusele elektronposti aadressi urve.vool@rtk.ee või DVK kaudu (saaja Riigi Tugiteenuste keskus, toetuste rakendamise osakond)

Kontakt

Urve Vool, urve.vool@archimedes.ee tel 730 0802, alates 1. aprillist urve.vool@rtk.ee tel 663 2067

Tegevus 1 – Teadus- ja õppehoonete rajamine, sh projekteerimine, ehitamine, rekonstrueerimine ja sisustamine

Tingimused

 • Taotlusi saavad esitada asutused, kelle projekt on kinnitatud investeeringute kavaga ja projekti tegevused on hangete tulemusel kallinenud ning kes ei ole saanud täiendavat toetust hangete tulemusel ehituse kallinemisega seotud kulude katteks, sh projekti tegevuste laiendamiseks, kui see on olnud vajalik projekti eesmärkide täitmiseks.
 • Taotlusvooru toetuse maht kokku on kuni 2 000 000 eurot.
 • Maksimaalne toetuse määr on 95% ning omafinantseering vähemalt 5%.
 • Maksimaalne taotletav toetus ühe objekti kohta on 900 000 eurot.
 • Projekti tegevused peavad lõppema hiljemalt 31. august 2022.

Toetatavad tegevused

 • Investeeringute kavaga kinnitatud projekti tegevused, mis on hangete tulemusel kallinenud.
 • Investeeringute kavaga kinnitatud projekti tegevuste laiendamine, kui see on vajalik projekti eesmärkide täitmiseks (teadus- ja õppehoonete rajamine, sh projekteerimine, ehitamine, rekonstrueerimine ja sisustamine).

Taotlemiseks vajaminevad dokumendid

Hindamine

Nõuetele vastavate tegevus 1 taotluste osas koostab rakendusasutus investeeringute kava muutmise eelnõu, hinnates taotlusi määruse § 14 lõikes 3 toodud hindamiskriteeriumite alusel, ning esitab selle Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks, kuulates ära meetme juhtkomisjoni arvamuse.

Tegevus 7 – Koostöö tugevdamine teadus- ja arendusasutuste, kõrgkoolide ja ettevõtete vahel

Tingimused

 • Ettepanekuid saavad esitada avalik-õiguslikud või riigi teadus- ja arendusasutused, kellele on aastatel 2010–2014 eraldatud teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise toetust ning avalik-õiguslik ülikoolid või riigi rakenduskõrgkoolid. Asutuste, kes saavad ettepanekuid esitada, loetelu on toodud taotlemiseks vajalike dokumentide hulgas (taotletava toetuse ülempiirid).
 • Taotlusvooru toetuse maht on kokku 2 100 000 eurot.
 • Maksimaalne toetuse määr on 95% ning omafinantseering vähemalt 5%.
 • Minimaalne taotletav toetus ettepaneku kohta on 35 000 eurot.
 • Taotletava toetuse ülempiir on 250 000 eurot, kuid mitte rohkem kui määruse § 9 lõikes 3 seatud piir, mis koos varasemalt saadud toetusega ei tohi ületada asutusele seatud ülempiiri.
 • Projekti tegevused peavad lõppema hiljemalt 31. august 2022.

Toetatavad tegevused

Tegevuse raames toetatakse ettevõtmisi, mis panustavad järgmiste teadus-ja arendusasutuste, kõrgkoolide ja ettevõtete vahel koostöö edendamiseks mõeldud tegevuste elluviimiseks:

 • teadmus-ja tehnosiirde alase kompetentsi kasvatamine ning teadmussiirde alase tegevuse ning teenuste arendamine asutuses;
 • osalemine rahvusvahelistes teadmussiirdekeskuste võrgustikes;
 • arendusgrantide süsteemi arendamine ja rakendamine;
 • ADAPTERi platvormi ja sellega seotud tugivõrgustiku arendamine, sh ADAPTERi turundustegevused;
 • laborite sertifitseerimine;
 • valdkondlike teavitusürituste korraldamine, asutuse teadus-ja arendustegevuse ja tehnosiirde alase tegevuse tutvustamine valdkondlikel teabepäevadel ja messidel.

Kui asutus on varem meetmest juba sarnastele tegevustele toetust saanud, siis on oodatud ettepanekud, mis sisaldavad olulise lisandväärtuse andmist varem toetatud tegevustele ja on suunatud tegevuste elluviimisel ilmnenud kitsaskohtade leevendamisele.

Taotlemiseks vajaminevad dokumendid

Hindamine

Nõuetele vastavaid tegevus 7 ettepanekuid hindab hindamiskomisjon võttes aluseks hindamismetoodika. Nõuetele vastavaks tunnistatud ettepanekuid hinnatakse määruse § 14 lõikes 4 toodud hindamiskriteeriumide alusel.

Ettepanekut hinnatakse skaalal 1 (mitterahuldav) kuni 5 (suurepärane) punkti. Ettepaneku hindamisel antud koondhinne moodustub hindamiskriteeriumide alusel antud hinnete kaalutud keskmisest.

Juhul kui eelnevalt nimetatud lõike 4 punktides 1 ja 2 toodud hindamiskriteeriumite keskmised hinded on alla 3 punkti, lõpeb ettepaneku hindamine.

Hindamiskomisjon otsustab hindepunktide andmise järel, kas ettepanekut on vaja muuta. Kui ettepanekut on vaja muuta, siis hindamiskomisjon peatab ettepaneku menetluse, teeb motiveeritud ettepaneku esitajaga täpsemate rahastamise tingimuste osas läbirääkimiste pidamiseks. Hindamiskomisjon teeb lõpliku otsuse täiendatud ettepaneku alusel.