Taotluste menetlemine

Avatud taotlusvooru paremusjärjestuse selgitab projektide hindamine. Kõigepealt teostab rakendusüksus taotluse tehnilise kontrolli. Seejärel hindab taotlusi selleks kokkukutsutud komisjon. Hindamiskomisjoni moodustab rakendusüksus koostöös rakendusasutusega (haridus- ja teadusministeerium).

Taotluste tehniline kontroll
Rakendusüksus kontrollib taotleja maksevõimelisust, projekti vastavust meetme määrusele ja eelarve korrektsust ning tegevuskava loogilisust.  Reeglina on taotlejal võimalik tehnilise kontrolli ajal puudusi kõrvaldada kuni 14 päeva.

Hindamiskomisjon ja -kriteeriumid
Täpsemad hindamiskriteeriumid on sõnastatud vastava meetme määruses. Lisaks teeb rakendusüksus ka hindamisjuhendi, millega on taotlejatel võimalik tutvuda taotlemise hetkest alates.

Üldised hindamiskriteeriumid, millele peavad vastama kõik EL struktuurivahendite projektid on:

  • projekti tegevuste mõju prioriteetse suuna eesmärkidele, riiklikele ja valdkondlikele strateegiatele ning arengukavadele;
  • projekti teostatavus – hinnang projekti tegevuste teostatavusele taotluses märgitud aja jooksul ja seotus esitatud finantsplaaniga;
  • projekti mõjuulatus;
  • projekti majanduslik efektiivsus;
  • projekti jätkusuutlikkus – hinnang projekti tegevuste jätkumisele peale projekti rahastamise lõppemist.

Olenevalt hindamiskomisjoni suurusest ja taotluste arvust võib hindamine aega võtta kuni kolm kuud. Hindamiskomisjoni otsuse alusel teeb rakendusüksus haldusotsused projektide rahastamise või mitterahastamise kohta.