2011. aasta kokkuvõte

2011. aastal said eurotoetusest kasu ligikaudu 53 tuhat inimest, kelle hulgas oli teadushuvilisi gümnasiste, haridustee katkestanud üliõpilasi, doktorante, välisüliõpilasi, teadlasi, õppejõude, välisprofessoreid ja teisi, kes teaduse ja kõrghariduse valdkonnas tegutsevad. 2011.aastal avati kahe suure rakenduskõrgharidust andva asutuse õppehooned. Kokku kasutati eurotoetusi 2011a summas 94,89 miljonit eurot, mis on umbes kaks ja pool korda suurem euroraha maht kui 2010. aastal.

Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest jagati 2011. aastal viimased toetussummad. Kõrgkooli innovatsiooni taotlusvoorus said toetust 11 projekti kogusummas 1,2 miljonit eurot. Kaasaegsete IT-lahenduste rajamiseks said toetust seitse projekti, loovaid ja uuenduslikke õppemeetodeid luuakse ühe projekti kaudu. Kolme projekti kaudu tõhustatakse kõrgkoolitöökorraldust.

Euroopa Regionaalarengufondist oli 2011. aasta lõpuks avatud 11 erinevat meedet teadus- ja arendustegevuse ning kõrgharidusetoetamiseks, neist 5 avanes aastal 2011. Toimus 12 erinevat avatud taotlusvooru ning avati 3 valdkondlikku programmi. Enamik prioriteetse suuna vahenditest on suunatud TA&I strateegias toodud oluliste valdkondade arendamisele. Strateegia kohaselt on eelisarendatavateks valdkondadeks keskkonnatehnoloogia, materjalitehnoloogia, biotehnoloogia, energiatehnoloogia, tervishoid ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. 2011. aasta seisuga oli toetust antud ühte-kokku 340-le projektile, millest sama aastaseisuga lõpetati 97 projekti. Enamik lõpetatudprojektidega seotud toetustest oli antud väikesemahulise teadusaparatuuri soetamiseks.

Aasta 2011 numbrites

  • Kõrgkoolide ja ettevõtete koostöös on uusi ja uuendatud täiendusõppekavasid valminud 76 ja tasemeõppekavasid 45.
  • Doktorikoolide alameetme lisaraha toel on tagasi õppima suundunud 79 doktoranti.
  • Teaduse populariseerimise meetmest TEEME on huvitegevuses osalenud üle 7 tuhande noore.
  • Euroraha toel töötavaid tippteadlasi on Eestis 13.
  • DORA programmi toel on Eestisse asunud õppima 80 välismagistranti.
  • Populaarse TULE programmi kaudu on tagasi ülikooli suundunud 955 inimest.
  • Augustis avati Eesti Lennuakadeemia (http://www.eava.ee/) uus hoone Tartumaal Ülenurmes (toetuse maht 4,3 miljonit eurot).
  • Novembris avati Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uus hoone Tartus (toetuse maht 7,9 miljonit eurot).

Kuigi 2011. aastal tõusid rahalised mahud, suutis rakendusüksus toetusi samas mahus ka menetleda. Valdavalt on teaduse ja kõrghariduse toetuse kasutajad ülikoolid. Arvestades erinevate toetusskeemide paljusust on ülikoolid selle kasutamisega hakkama saanud. Tõusnud on oluliselt ka eurorahaga seotud dokumentide kvaliteet, mis aitab rakendusüksusel kiiremini rahataotlusi menetleda.