Perioodi 2007-2013 kokkuvõte

KAS TEADSITE, ET…

2014. aastal oli eelisarendatavates valdkondades Eestis töötamas 46 kõrgetasemelist rahvusvahelist õppejõudu ja teadlast, kes juhendasid 87 magistranti ja 95 doktoranti?
…Eesti ülikoolide juures viisid lühiajalisi uurimisprojekte ellu 354 külalisdoktoranti?
647 Eesti doktoranti veetsid semestri mõnes välisriigis ning 323 edukat magistranti õppisid külalisüliõpilasena mõnes välismaa kõrgkoolis?
…noorteadlasi, kes said välissõiduks stipendiumi, oli 4727?
…Eestis töötas korralistel ametikohtadel 28 välisprofessorit, külalisõppejõude käis Eestis 72 ning 75 Eesti õppejõudu tegi õppevisiidi väliskõrgkoolidesse?
…välistudengite arvu tõus 2008-2014 oli 908 tudengilt 2887 tudengini?
1169 õppijat said võimaluse alustatud kõrgharidusõpinguid jätkata ning doktoriõpinguid sai võimaluse jätkata 97 õppijat?
…rändlusvõimalusi pakuti 145 välismaa teadlasele: rahastati 127 järeldoktori ja 18 tippteadlase teadusprojekti, kes töötasid 7 erinevas teadusasutuses?
…aastatel 2009-2015 on kõrgkoolide õppejõud osalenud koolitustel keskmiselt 3000 korral?
…ülikoolides toimus igal aastal keskmiselt 3000 e-õppe kursust?
…läbi on viidud 78 edukat alus- ja rakendusuuringut?
47 uuringuprojekti elluviimisesse on teadus- ja arendusasutused kaasanud ühtekokku 85 ettevõtet ja muud asutust?
…ellu on viidud 3 programmi keskkonna-, tervishoiu- ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas, sealhulgas läbi viidud 29 uuringut ja välja töötatud 27 uut õppekava?
…ehitatud või kaasajastatud on 7 kõrghariduse omandamiseks loodud hoonet kogupindalaga 34 002,5 m² , milles on kokku 6450 õppekohta?
…ehitatud või kaasajastatud on 11 teadushoonet kogupindalaga 78 047,4 m², kus asuvad 1336 teadlase töökohad?
…uutest või uuendatud hoonetest 2 asub Tartumaal, 2 Ida-Virumaal, 6 Tallinnas ja 8 Tartus?
…toetatud on 13 rakenduskõrgkooli õppevahendite ja -seadmete soetamist?
…kokku rahastati 23 projekti hoonetele juurdepääsetavuse suurendamiseks, sh parandati 10 Tartu Ülikooli teadus- ja õppehoone juurdepääsetavust?
6 rakenduskõrgkooli said toetust kütte-, ventilatsiooni-, turvasüsteemide ja valgustuse kaasajastamiseks, tuleohutusnõuete täitmiseks ja ruumide mürataseme normidega kooskõlla viimiseks?
…loodi 12 teaduse tippkeskust, mis olid 2014. aasta seisuga avaldanud 1346 teadusartiklit?
…Eesti on tänaseks 6 rahvusvahelise teaduse infrastruktuuri ning Euroopa Kosmoseagentuuri liige?

toetusesaajate nimekiri kodukale

Erileht “EESTI TARGAKS” Euroopa Liidu struktuuritoetuste perioodi 2007–2013 tulemustest Eesti kõrghariduses ja teaduses ilmus 26. novembril 2015. a ajalehe Postimees vahel. Erilehte on võimalik lugeda ja alla laadida SIIT.