Rakenduskava aruanded

Eurotoetuse kasutajad annavad kõik oma panuse suure raamdokumendi e prioriteetse suuna rakenduskava tulemuste täitmisele. Iga-aastaselt annavad toetuse saajad rakendusüksusele aru tegevuste toimumise, eelarve kasutamise ja tulemuste täitmise kohta. Seejärel koondab rakendusüksus info koondaruandesse, mille kinnitab seirekomisjon.

Inimressursi arendamise rakenduskava aastaülevaated

Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava aastaülevaated