Aastakokkuvõtted

Rakendusüksus on kokku pannud projektide 2018. a aruannete põhjal aasta kokkuvõtted:

 • ASTRA
 • Riiklik infrastruktuur
 • Teaduse tippkeskused
 • Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud
 • Dora Pluss
 • Mobilitas Pluss
 • TeaMe+
 • Teeme+
 • RITA
 • Erialastipendiumid


 • Meetme tegevuste eelarve

  Vastavalt Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirjale (muudatus seisuga 25.01.2019) on SA Archimedes hallatavate tegevuste kogumaksumus on 371 733 342 eurot (Tabel 1). Toodud kogumaksumusest 36% moodustab tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm TA asutustele ja kõrgkoolidele“ eelarve, 15% tegevuse „Teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine“ eelarve ja 14% tegevuse „TA programm nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“.

  Tabel 1. Meetmete nimekirjas toodud tegevuste kogumaksumused ja makstud abikõlblikud kulud
  Tabel 1. Koond

  Väljundnäitajate saavutamine
  Meetme tegevuste väljundnäitajate 2018.a sihtväärtused on suures osas saavutatud (Tabel 2). Probleeme on väljundnäitaja „Ettevõtete arv, kellega ülikoolid ja asutused on kasvualade rakendusuuringute käigus koostööd teinud (kellel on makseid tehtud)“ täitmisega, tänane prognoos näitab, et sihtväärtust 2023 ei täideta.

  Tabel 2. Meetme tegevuste väljundnäitajate 2018.a saavutustasemed
  Tabel 2. Koond