ASTRA

Alates 1. aprillist 2020 leiab toetatud projektide nimekirja Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.

Tegevuse “Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele” (ASTRA) toetust saanud projektid on jaotatud asutuste kaupa.

Tartu Ülikool | Eesti Keele Instituut | Eesti Kirjandusmuuseum | Eesti Kunstiakadeemia | Eesti Lennuakadeemia | Eesti Maaülikool | Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | Eesti Rahva Muuseum | Eesti Taimekasvatuse InstituutEesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus | Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus | Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut | Sisekaitseakadeemia | Tallinna Tehnikakõrgkool | Tallinna Tehnikaülikool | Tallinna Tervishoiukõrgkool | Tallinna Ülikool | Tartu Ülikool | Tartu Tervishoiukõrgkool | Tartu Ülikool

Tartu Ülikool
Projekti nimi: Ultrasensitiivne biomolekulide labor ja moodne populatsioonigeneetika
Periood: 31.12.2015 – 30.08.2022
Toetus: 702 487 eurot (tingimusel, et Tartu Ülikooliga liitumist ei toimu), 1 404 974 eurot (kui toimub liitumine Tartu Ülikooliga)
Lühikirjeldus: Projekti eesmärk on EBK ja Eesti teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine geenitehnoloogia alal. Loome ülikõrge sensitiivsusega biomolekulide analüüsi labori ning kaks uut teadusgruppi. Esimene neist keskendub vanadest proovidest DNA eraldamise, rikastamise ja sekveneerimise tehnoloogiate arendamisele.Teise teadusgrupi fookuses on moodsate populatsioonigeneetika meetodite väljatöötamine ja rakendamine. Paranevad nii õppe- kui teadustöö kvaliteet ning tõuseb koostöö maht ettevõtlusega.

Eesti Keele Instituut
Projekti nimi: Sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi EELex2 loomine ning Eesti Keele Instituudi teadlaste mobiilsuse toetamine, välisteadlaste kaasamine ja doktorikooli jätkamine
Periood: 01.01.2016 – 31.08.2022
Toetus: 461 850 eurot
Lühikirjeldus: Luuakse sõnastike ja terminibaaside haldus- ja koostamissüsteem EELex2, mis aitab parandada sõnastike ja terminibaaside kvaliteeti ning pakub paremat tuge nende loojatele. Erinevates süsteemides olevad sõnastikud, terminibaasid ja leksikonid tuuakse ühte süsteemi. Toetatakse EKI teadlaste mobiilsust ja välisteadlaste kaasamist ning jätkatakse doktorikooli koostöös Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Eesti Kirjandusmuuseumiga.

Eesti Kirjandusmuuseum
Projekti nimi: EKMi arendamine rahvusvahelisel tasemel digihumanitaaria keskuseks
Periood: 01.01.2016 – 31.08.2022
Toetus: 582 712,90 eurot
Lühikirjeldus: Projekti eesmärgiks on arendada Eesti Kirjandusmuuseum (EKM) rahvusvahelisel tasemel digihumanitaaria teadus- ja arendusasutuseks, tõstes läbi oluliste kultuurilooliste allikmaterjalide säilitamise ning kättesaadavaks tegemise asutuse konkurentsivõimet humanitaarteaduste valdkonnas. Projekti peamiseks eesmärgiks on unikaalsete allikmaterjalide digitaliseerimine ja kättesaadavaks tegemine ning IKT vahendite abil teadustöö kvaliteedi tõstmine.

Eesti Kunstiakadeemia
Projekti nimi: EKA LOOVKÄRG – Eesti visuaal- ja ruumikultuuri õppe- ja teaduskeskus (Investeeringu projekt)
Periood: 01.01.2014 – 31.08.2022
Toetus: 16 831 904 eurot
Lühikirjeldus: Projekti “EKA LOOVKÄRG – Eesti visuaal- ja ruumikultuuri õppe- ja teaduskeskus” tulemusena valmib Tallinnas aadressil Kotzebue 1/Põhja pst 7 kaasaegne visuaalkunstide kompetentsikeskus, mis teenindab nii üliõpilasi, teadlasi kui ühiskonda laiemalt. Paljude valdkondade sidusgruppe kaasates luuakse seega kultuuriruumi ning elukeskkonda kujundavates valdkondades võimalused õppe-, täiendõppe-, ning teadus- ja arendustegevuste efektiivsemaks ja kvaliteetsemaks toimimiseks.

Projekti nimi: EKA LOOVKÄRG – Eesti visuaal- ja ruumikultuuri õppe- ja teaduskeskus (Sisutegevuste projekt)
Periood: 01.01.2014 – 31.08.2022
Toetus: 1 735 391 eurot
Lühikirjeldus: Projekti “EKA LOOVKÄRG – Eesti visuaal- ja ruumikultuuri õppe- ja teaduskeskus” tulemusena valmib Tallinnas aadressil Kotzebue 1/Põhja pst 7 kaasaegne visuaalkunstide kompetentsikeskus, mis teenindab nii üliõpilasi, teadlasi kui ühiskonda laiemalt. Paljude valdkondade sidusgruppe kaasates luuakse seega
kultuuriruumi ning elukeskkonda kujundavates valdkondades võimalused õppe-,
täiendõppe-, ning teadus- ja arendustegevuste efektiivsemaks ja kvaliteetsemaks
toimimiseks.

Eesti Lennuakadeemia
Projekti nimi: Lennuakadeemiale kaugjuhtimisega õhusõidukite valdkonnas õppe- ja arendusvõimekuse tõstmine ning rahvusvahelistumise soodustamine (ELASTRA)
Periood: 01.09.2016 – 31.08.2022
Toetus: 447 399,99 eurot
Lühikirjeldus: Projekti eesmärk on Eesti Lennuakadeemia suurenenud konkurentsivõime ja ühiskonna teenimise võimekus mehitamata õhusõidukite valdkonnas, samuti üliõpilaste ja õppejõudude rahvusvahelistumise suurendamine. Projekti tulemusel suureneb õppekavade arendamise ja rakendamise efektiivsus ja ressursikasutuse tõhusus ning tõuseb õppe- ja arendustöö kvaliteet. Projekti raames tõstetakse kaugjuhtimisega õhusõidukite õppe- ja arendusvõimekust ja arendatakse välja rahvusvahelistumise strateegia.

Eesti Maaülikool
Projekti nimi: 
Väärtusahelapõhine biomajandus
Periood: 01.01.2016 – 31.08.2022
Toetus: 5 579 311 eurot
Lühikirjeldus: 
Võimekuse kasv biomajanduse erinevate valdkondade sidusaks ja väärtusahelapõhiseks käsitluseks (biokütused; metsaressurss; toidutootmise väärtusahelad; jäätmekäitlus uute toodete arendamiseks; energia, toorme ja materjalide tootmise jätkusuutlik ning säästlik integratsioon) ning töörühmade jätkusuutlikkuse suurenemine alus- ja rakendusuuringute, õppe ja ettevõtluskoostöö sihipärase integratsiooni abil loob eelduse konkurentsivõime tagamiseks nutika spetsialiseerimise kasvuvaldkondades.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Projekti nimi: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia institutsionaalne arendamine perioodil 2016 – 2022: saalikompleksi väljaarendamine ning õppe- ja teadustöö efektiivsuse ning kvaliteedi tõstmine erinevate sisutegevuste kaudu (EMTASTRA): saalikompleksi väljaarendamine
Periood: 01.01.2016 – 31.08.2022
Toetus: 5 900 000 eurot
Lühikirjeldus: Projekti tulemusena rajatakse Eesti Muusika-ja Teatriakadeemiale (EMTA) juurdeehituse näol kaasaegne saalikompleks, tänu millele luuakse esituskunstidele spetsialiseerunud kõrgkoolile kontserdisaal ja õppelava, mis on seni puudunud. Projekt on vajalik, tagamaks õppe- ja teadustöö kvaliteeti EMTA-s – ilma kaasaegse saalikompleksita ei ole võimalik anda kaasaegset ja kvaliteetset muusikaharidust, kuna hetkel puudub korralik praktikabaas.

Projekti nimi: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia institutsionaalne arendamine perioodil 2016 – 2022: saalikompleksi väljaarendamine ning õppe- ja teadustöö efektiivsuse ning kvaliteedi tõstmine erinevate sisutegevuste kaudu (EMTASTRA); sisutegevused
Periood: 01.01.2016 – 31.08.2020
Toetus: 1 408 509,28 eurot
Lühikirjeldus: Projekti tulemusena paraneb EMTA konkurentsivõime ning ühiskonna teenimise võimekuse kasv akadeemia õppe- ja teadustöö mitmekesistamise ning kaasaegsel infrastruktuuril põhineva õppe-, teadus- ja ettevõtluskoostöö tihendamise kaudu. Käesoleva projekti raames arendatakse muuhulgas välja etenduskunstide võrgustik, uuendatakse õppekäsitlust, toetatakse doktorante, edendatakse rahvusvahelistumist, hangitakse tehnoloogiat ning edendatakse koostööd ettevõtetega.

Eesti Rahva Muuseum
Projekti nimi: Konkurentsivõimeline teadustegevus Eesti Rahva Muuseumi akadeemiliste vastutusvaldkondades
Periood: 01.01.2017 – 31.12.2019
Toetus: 36 575,00 eurot
Lühikirjeldus: Projekti tulemusel on suurenenud ERMi teadustöö kvaliteet, rahvusvaheline konkurentsivõime ja koostöö maht ettevõtetega toidukultuuri uurimise vastutusvaldkonnas.

Eesti Taimekasvatuse Instituut
Projekti nimi: Sordiaretuse ja agrotehnoloogia teaduskeskuse väljaarendamine
Periood: 01.01.2017 – 31.08.2022
Toetus: 303 879,35 eurot
Lühikirjeldus: Projekti tulemusel arendatakse välja rahvusvaheliselt tunnustatud teaduskeskus sordiaretuse valdkonnas. Laboratooriumite sisustamise tulemusena paranevad teadustöö läbiviimise tingimused ning tõuseb teadustöö kvaliteet. Rahvusvaheline teadlasvahetus tagab erialase kompetensuse suurendamise ning parema juurdepääsu rahvusvahelistele koostöövõrgustikele ja teadustaristutele. Osalemine maateaduste ja ökoloogia doktorikoolis võimaldab suurendada doktoriõppe vastavust tööjõuturu vajadustele.

Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
Projekti nimi: UTKK muuseumiosakonna väljaarendamine kaasaegseks rahvusvaheliseks uurimiskeskuseks
Periood: 01.06.2016 – 31.12.2020
Toetus: 115 006,05 eurot
Lühikirjeldus: Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonna kasutustingimuste lähendamine kaasaegse rahvusvahelise uurimiskeskuse nõuetele. Kirjanduskeskuse kultuurikogu digiteerimine ning Eesti ülikoolidele ja uurijatele, samuti rahvusvahelisele teadlaskonnale kättesaadavaks tegemine. Rahvusvaheliste teadusürituste ja näituste korraldamine Kirjanduskeskuse kultuurikogu tutvustamiseks ja efektiivsemaks kasutuselevõtuks digitaalkeskkonnas.

Tallinna Tehnikaülikool
Projekti nimi: Virtuaalsete õpiruumide ja simulatsioonikeskkonna loomine ja juurutamine
Periood: 01.01.2016 – 31.12.2020
Toetus: 315 486 eurot
Lühikirjeldus: Valmib õppetegevust toetav ja laiendav virtuaalne õpikeskkond, mis võimaldab muuta IKT õpet praktilisemaks, paindlikumaks ja õppijat toetavamaks. Tehniliselt koosneb keskkond riistvarast, kaugtöölabori tarkvarast ja sellele ehitatud õpiruumidest. Õpiruumidega saab pakkuda ettevalmistuskursusi sissastujatele, läbi viia sisseastumiskatseid ja luua erinevate õppeainete raames realistlikke simulatsioone, mis sisaldavad erinevaid õpisituatsioone, nende hindamist ja tagasisidestamist.

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Projekti nimi: 
KBFI hoonekompleksi rekonstrueerimine energiatõhususe suurendamiseks ja töötingimuste parandamiseks
Periood: 01.01.2016 – 31.08.2019
Toetus: 2 072 992 eurot
Lühikirjeldus: KBFI institutsionaalse arendusprogrammi eesmärk on tõsta asutuse efektiivsust ja konkurentsivõimet ning suurendada ühiskonna teenimise võimekust ja panust majanduskeskkonna arendamisel. KBFI hoonekompleksi rekonstrueerimine aitab kokku hoida ülalpidamiskuludelt ning võimaldab vabanenud vahendid suunata TA tegevusse.

Projekti nimi: KBFI efektiivsuse ja konkurentsivõime parendamine ning ühiskonna teenimise võimekuse kasvatamine
Periood: 01.01.2016 – 31.12.2021
Toetus: 979 827 eurot
Lühikirjeldus: KBFI institutsionaalse arendusprogrammi eesmärk on tõsta asutuse efektiivsust ja konkurentsivõimet ning suurendada ühiskonna teenimise võimekust ja panust majanduskeskkonna arendamisel. Projekti tegevused toetavad olemasoleva teaduskompetentsi ja -taristu tugevuste arendamist ja toovad kaasa järjepideva kvaliteedi tõusu KBFI teadustegevuse valdkondades. Projekti tulemusena suureneb TA tegevuse efektiivsus, teadlaste kaasatus õppetöösse ning teadusvaldkondadevaheline ja ettevõtlusalane koostöö.

Sisekaitseakadeemia
Projekti nimi: Haridusinvesteering siseturvalisuse valdkonda (lühend SKAI) – õppehoone
Periood: 01.09.2015 – 31.08.2019
Toetus: 15 210 000 eurot
Lühikirjeldus: Projekti tulemusena rajatakse SKA uus kaasaegne õppehoone koos kaasaegsete õppeja teadustööks vajalike vahenditega. Optimaalsete suurustega auditooriumite jt tavakasutusega ruumide kõrval rajatakse SKA õppetöös spetsiifilised ruumid virtuaalsimulatsioonivahendite kasutamiseks, tuleohutus- jm laboratooriumid, spordisaalid, siselasketiir jne. Sisutegevustena saab akadeemia integreeritud haridusinnovatsiooni keskuse loomiseks ja toimimiseks vajalikud riist- ja tarkvaralahendused.

Projekti nimi: Haridusinvesteering siseturvalisuse valdkonda (lühend SKAI) – sisutegevused
Periood: 01.09.2015 – 30.11.2019
Toetus: 408 250 eurot
Lühikirjeldus: Projekti tulemusena rajatakse SKA uus kaasaegne õppehoone koos kaasaegsete õppeja teadustööks vajalike vahenditega. Optimaalsete suurustega auditooriumite jt tavakasutusega ruumide kõrval rajatakse SKA õppetöös spetsiifilised ruumid virtuaalsimulatsioonivahendite kasutamiseks, tuleohutus- jm laboratooriumid, spordisaalid, siselasketiir jne. Sisutegevustena saab akadeemia integreeritud haridusinnovatsiooni keskuse loomiseks ja toimimiseks vajalikud riist- ja tarkvaralahendused.

Tallinna Tehnikakõrgkool
Projekti nimi: Tallinna Tehnikakõrgkooli strateegilise võimekuse ja ressursikasutuse tõhustamine “TTK LEAN”
Periood: 01.01.2016 – 31.12.2020
Toetus: 1 682 500 eurot
Lühikirjeldus: Tallinna Tehnikakõrgkooli (TTK) projekt “TTK LEAN” käsitleb terviklahendusena kõrgkooli strateegilise võimekuse ja ressursikasutuse tõhustamist. Projekti tulemusena on välja töötatud tulevikutrende (sh demograafilisi) arvestav kõrgkooli timmitud (LEAN) juhtimise toimemudel. Sellele tuginedes on paranenud õppetöö läbiviimise tingimused ja koostöös ettevõtetega on kasvanud rakendusuuringute maht TTK tegevusvaldkondades (sh nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad).

Tallinna Tehnikaülikool
Projekti nimi: TTÜ Arenguprogramm aastateks 2016-2022 – Tegevus 1
Periood: 01.01.2016 – 31.12.2020
Toetus: 
3 771 126 eurot 
Lühikirjeldus: 
TTÜ arenguprogrammi eesmärgiks on jõuda aastaks 2025 Põhjamaade juhtivate tehnikaülikoolidega võrreldavale tasemele olles ettevõtluse ja Eesti riigiinstitutsioonide koostöövõrgustike aktiivseks partneriks. Olulised näitajad on sealjuures positsioon QS Top Universities edetabelis, õppetegevuse kvaliteet ja kuluefektiivsuse tõus, teadus- ja arendustegevuse kvaliteet ja kuluefektiivsuse tõus. Projekti käigus läbiviidavate tegevuste mõju on jätkusuutlik ka ülikooli edasistes arengutes.

Projekti nimi: TTÜ arenguprogramm aastateks 2016-2022
Periood: 01.01.2016 – 31.08.2022
Toetus: 
16 086 487 eurot
Lühikirjeldus: 
TTÜ arenguprogrammi eesmärgiks on jõuda aastaks 2025 Põhjamaade juhtivate tehnikaülikoolidega võrreldavale tasemele olles ettevõtluse ja Eesti riigiinstitutsioonide koostöövõrgustike aktiivseks partneriks. Olulised näitajad on sealjuures positsioon QS Top Universities edetabelis, õppetegevuse kvaliteet ja kuluefektiivsuse tõus, teadus- ja arendustegevuse kvaliteet ja kuluefektiivsuse tõus. Projekti käigus läbiviidavate tegevuste mõju on jätkusuutlik ka ülikooli edasistes arengutes.

Tallinna Tervishoiukõrgkool
Projekti nimi: Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) – investeeringu projekt 
Periood: 01.11.2016 – 30.04.2018
Toetus: 750 000 eurot
Lühikirjeldus: Projekti eesmärk on tervem Eesti inimene ja turvaline tervishoiu valdkonna teenus, mida osutab kutsealaselt ja tehnoloogiliselt pädev spetsialist, kes on õppinud kaasaegses keskkonnas. Tehnoloogilise õppe laienemisega soetatakse statsionaarne kiirabiauto simulatsioon, koos tehnoloogia ning õppeklassiga. Õppehoone kahe majatiiva ühendamise teel tekib juurde kasulikku pinda, mida kasutatakse kiirabiauto simulatsiooniruumiks, auditooriumideks ning avalikkusele suunatud ürituste korraldamiseks.

Projekti nimi: Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) – sisutegevused 
Periood: 
01.08.2016 – 31.08.2022
Toetus: 
720 350 eurot
Lühikirjeldus:
 
Projekti eesmärk on tervem Eesti inimene ja turvaline tervishoiu valdkonna teenus, mida osutab kutsealaselt ja tehnoloogiliselt pädev spetsialist, kes on õppinud kaasaegses keskkonnas. Projekti tulemusena: 1. luuakse õppesituatsioonide ja teadmiste ning oskuste kontrollimise situatsioonide süstematiseeritud andmebaas SAHVER; 2. valmib tehnoloogiamoodul ning anatoomia-füsioloogia ühismoodul; 3. läbi on viidud rakendusuuringud ning üliõpilaste lõputööd on kantud nutikuse põhimõttest.

Tallinna Ülikool
Projekti nimi: 
TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja
Periood: 01.01.2016 – 31.08.2022
Toetus: 
6 112 672 eurot

Lühikirjeldus: 
TLÜ kujuneb targa eluviisi eestvedajaks Eestis. Koondades kompetentse viies fookusfaldkonnas arendame teaduspõhiseid otsuseid tegevat ühiskonda ning suurendame teadustegevuse rahvusvahelist konkurentsivõimet. Me juurutame strateegilist juhtimist ja head töökultuuri toetava juhtimismudeli ning arendame koostööd ettevõtete ja organisatsioonidega. Õppetegevuses suurendame interdistsiplinaarsust ja arendame üldpädevusi, et tagada tuleviku tööturule suunatud kõrgharidus.

Tartu Ülikool
Projekti nimi: KOsMoseteaduste rakendamine EEsTi ühiskonna heaks (KOMEET)
Periood: 01.01.2016 – 31.08.2022
Toetus: 562 039 eurot  (tingimusel, et Tartu Ülikooliga liitumist ei toimu), 1 124 078 eurot (kui toimub liitumine Tartu Ülikooliga)
Lühikirjeldus: TO missioon Eesti kosmosekeskusena on realiseerida tipptasemel teaduse saavutused Eesti arengu huvides. Projekti tulemusena tõuseb TO teadustegevuse rahvusvaheline kvaliteet ja kujuneb stabiilsem koostöövõrgustik, mis tagab kosmoseteaduse ja sellega seotud ettevõtluse jätkusuutlikkuse Eestis.

Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Projekti nimi: Haridusinvesteering tervishoidu – HiT! 
Periood: 
01.09.2015 – 27.02.2020
Toetus: 
592 086,96 eurot
Lühikirjeldus: 
Eesmärk on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli konkurentsivõime ja ühiskonna teenimise võimekuse tõhustamine, mille tulemusena kasvab Kõrgkooli konkurentsivõime ning avatakse rahvusvaheline magistriõppe ühisõppekava radioloogiatehniku erialal. Lisaks tõhustub rakendusuuringute kaudu koostöö ettevõtetega, tõuseb õppejõudude teadusvõimekus ning elanikkonnale osutatakse õppevaldkondadega seonduvaid teenuseid. Loodavas kompetentsikeskuses toimub süstemaatiline teadus- ja ettevõtlusalane tegevus.

Tartu Ülikool
Projekti nimi: Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA
Periood: 01.01.2016 – 31.08.2022
Toetus: 27 326 064 eurot
Lühikirjeldus: Tartu Ülikool täidab ASTRA raames kolme suuremahulist eesmärki: suurendada õppe-, teadus- ja ettevõtluskoostöö mahtu ning interdistsiplinaarsust õppe- ja töötingimuste parandamise kaudu, pearõhuga IKT valdkonnas, suurendada õpingute efektiivsust paranenud õppimise ja õpetamise oskuste ning tingimuste kaudu ja parandada juurdepääsu TÜ kaasaegsele teadustaristule ja tipptasemel teadmusele.

Projekti nimi: Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA (IT-keskuse investeering) 
Periood: 
01.01.2016 – 31.08.2022
Toetus: 
14 999 999,68 eurot
Lühikirjeldus: 
Tartu Ülikool täidab ASTRA raames kolme suuremahulist eesmärki: suurendada õppe-, teadus- ja ettevõtluskoostöö mahtu ning interdistsiplinaarsust õppe- ja töötingimuste parandamise kaudu, pearõhuga IKT valdkonnas, suurendada õpingute efektiivsust paranenud õppimise ja õpetamise oskuste ning tingimuste kaudu ja parandada juurdepääsu TÜ kaasaegsele teadustaristule ja tipptasemel teadmusele.