Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud

Alates 1. aprillist 2020 leiab toetatud projektide nimekirja Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt. 

 
PROJEKTI NIMI
TOETUSE SAAJA
TEOSTAJA
EESMÄRK
TOETUSE SUMMA
1.
Biolagunevate komposiitmaterjalide arendus taimekasvusubstraatidele
OÜ Click & Grow
Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Click & Grow eesmärk on edasi arendada oma stabiliseeritud toitekeskkonna tehnoloogiat SmartSoil. Ettevõte soovib asendada polümeermaterjali sarnaste omadustega, kuid loodusliku, biolaguneva ning odavama komposiitmaterjali vastu.
176 400 €
2.
Ravimite doseerimise e-teenuse prototüübi väljatöötamine ja algoritmide arendus
OÜ Celsius Healthcare
TTÜ eMeditsiini laboratoorium
Tallinna Tehnikaülikool arendab Celsius Healthcare tellimusel välja kliinilise otsustustoe prototüübi, mis annab arstidele soovitusi ravimite annustamise kohta neerupuudulikkusega patsientidele. Rakendusuuringule järgneva tootearendusfaasi järel tuuakse 2017. aastal Balti riikide e-teenuste turgudele ravimite doseerimise e-teenus.
42 350 €
3.
Mehitamata lennukilahenduste rakendusuuringud insenerseire jaoks
Instigo Eesti OÜ, partner: Reach-U AS
Eesti Lennuakadeemia
Mehitamata lennunduslahenduste arendamine IKT valdkonnas, arendades robottehnikal põhinevat geoinfo andmekogumist ja geoinfo andmetöötlust ühtse tervikuna.
432 506 €
4.
Rahvastiku liikumise analüütika, seire ja ennustamise algoritmid
Mooncascade OÜ
Tartu Ülikool
Projekti eesmärgiks on arendada välja tööriistade komplekt, mis sisaldab algoritme rahvastiku liikumise analüütikaks, seireks ja ennustamiseks mobiilsideandmete pealt.
174 090 €
5.
Paremad piimhappebakterid läbi insenergeneetilise arendamise
AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
Tartu Ülikool
Luua teatud omadustega piimhappebakterid, kasutades moodsaid teaduslikke metoodikaid – insenergeneetikat ja bakterite ainevahetuse süvaanalüüsi koos bakterite targa kasvatamise ja metaboolse mudeldamisega.
105 000 €
6.
Uus põlevkivi kerogeeni väärindamise tehnoloogiline platvorm: osaline oksüdatsioon dikarboksüülhapeteks ja edasine muundamine väärtuslikeks dikarboksüülhapete derivaatideks
OÜ Kerogen
Tallinna Tehnikaülikool
Kaevandatava põlevkivi vääristamine kerogeeni muutmisega otsese oksüdeerimise teel väärtuslikeks keemiaproduktideks. Samuti luuakse laboratoorne- ja pilootkatseseade, hindamaks püsiva protsessi võimalusi ja selle sobitumist olemasolevate tootmisüksustega.
645 309 €
7.
Mikrobioomianalüüsil põhineva toitumisnõustamise meetodite ja algoritmide arendus
AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
Tervise Arengu Instituut
Uuringu eesmärgiks on luua andmebaas valitud toiduainetes sisalduvatest kiudainetest ja vastavalt mikroobide kiudainete tarbimisvõimele koostada toiduainete soovitused, mida testitakse kontrollitult uurimisgruppides. Reaalselt saab inimene oma toiduga paljusid erineva koostisega kiudaineid, kuid projekti tulemusena saab mikrobioomianalüüsi põhjal hinnata personaalset kiudainete vajadust ja läbi selle parandada inimeste üldtervislikku seisundit (nt läbi kaalulanguse või ainevahetuse parandamise).
66 500 €
8.
Ennustuslikud ja andmekaeve algoritmid käitumuslikuks analüüsiks ja soorituse hindamiseks
GoSwift OÜ
TÜ Arvutiteaduste Instituut
GoSwift’i kasvustrateegia järgselt on otsustatud luua projekt, et luua lisaväärtust teenuse osutamisega tekkivatest andmetest andme- ja protsessi kaeve abil, mis võimaldaks realiseerida seni kasutamata potentsiaali. Projektist oodatakse kahte tulemust – leida võimalusi, kuidas parendada olemasolevat GoSwift teenust ning teiseks: arendada piiripunktides kasutusele võetavat uut elektroonilist turvateenust.
52 088 €
9.
BLT signatuuriskeemi tootestamisküpseks arendamine
Guardtime AS
TTÜ Küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskus
Guardtime’i eesmärk on edasi arendada digitaalse signeerimise tehnoloogiat BLT. Uurimisprojekti käigus täpsustatakse turvamudelit ja -tõestusi, optimeeritakse ja testitakse realisatsiooni algoritme ning viimistletakse lahenduse tehnilisi spetsifikatsioone.
85 065 €
10.
Ühiskondliku transpordi istmete patjade valmistamiseks vormitava mittesüttiva silikoonvahu väljatöötamine
Estelaxe OÜ
TÜ Tehnoloogiainstituut
Rakendusuuringu eesmärgiks on välja töötada tööstuslikult vormitav mittesüttiv silikoonvaht, mis on alternatiiviks käesoleval ajal kasutavale ühiskondliku (aga ka mitmesuguse väiketranspordi) istmete padjade tootmiseks kasutatavale polüuretaan vahule. Väljatöötatav silikoonvaht peab vastama uutele tuleohutuse standarditele EN45545 ja BS6853.
210 000 €
11.
Tormi ohu geoinfosüsteemi loomine
Eesti Kindlustusseltside Liit
TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituut ja Füüsika Instituut ning TTÜ Küberneetika Instituut
Luua üleriigiline tormi ohu geoinfosüsteem, mille abil saab automatiseeritult tuvastada võimalikku tormi riski mistahes Eesti punktis. Tormi ohu korduvussagedused arvutatakse kombineeritud andmestikust, mis põhineb ilmaradari- ning meteovaatlusandmestikul analüüsituna WASP mudeliga.
63 877 €
12.
Küberhügieeni tehniliste aspektide ning ohuvektorite rakendusuuringute teostamine
CybExer Technologies OÜ
TTÜ Küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskus
Viia läbi rakendusuuringud küberhügieeni valdkonnas, eesmärgiga analüüsida CybExer Technologies OÜ poolt pakutava küberhügieeni e-õppe ja riskihaldusplatvormi teoreetilisi lähtealuseid, riski hindamise kontseptsiooni ning muid kriitilise tähtsusega tehnilisi ja küberjulgeoleku-alaseid aspekte.
206 640 €
13.
Eraklientide segmendi analüütika süvendatud arendus Swedbankis
Swedbank AS
TÜ Arvutiteaduse instituut
Tegemist on sügavdatud erakliendi segmendi analüütika arendusega, mis võimaldab mikrosegmenteerimise, ennustava analüütika ja dünaamilise hinnastamise ning diskonteerimise kasutuselevõttu.
127 537 €
14.
Targa Keskkonna Võrgutehnoloogiad
Thinnect OÜ
TTÜ Automaatikainstituut
Thinnect OÜ pakub Intelligentset valgustuse juhtimise toodet ärihoonetele. Thinnecti tehnoloogia võimaldab Intelligentset Valgustuse laiemat kasutuselevõttu. Thinnecti võrgutehnoloogia rakendatav kõikide Targa Keskkonna valdkondadele ja pea kõigile Asjade Interneti Sektoritele.
946 733 €
15.
Materjali optimeerimise mudeli rakendusuuring tellimusepõhisele saematerjali tootmisele
Thermory AS
TTÜ Küberneetika Instituut
Saematerjali säästvama tootmisahela optimeerivate automatiseeritud juhtimispõhimõtete ja seda toetava tarkvara põhimõttelise mudeli väljatöötamine
22 354 €
16.
Energiamuundamiskadude väljaselgitamine ja vähendamine ökonoomsetes päikesepatareides
Crystalsol OÜ
TÜ Füüsika instituut
Projekt on suunatud kuluefektiivsete päikesepatareide valmistamise tehnoloogia arendamisele. Kõige efektiivsem päikesepatarei tootmiseks vajaminevate ressursside kasutamise viis on Cu2ZnSn(SSe)4 päikesepatarei kasuteguri suurendamine, mis on hetkel limiteeritud energiamuundumiskadude tõttu.
421 216,25 €
17.
Utorubitsiinil põhinevad innovatiivsed vähiravimi kandidaadid
ToxInvent OÜ
TÜ Bio- ja siirdemeditsiini instituut
Projekti eesmärgiks on toksiini sünteesiradade optimeerimine, ning afiinsussuunatud ravimikandidaat-konjugaatide omaduste testimine in vitro ja in vivo. Töö tulemuseks on innovatiivsed ravimikandidaatide prototüübid suunatud vähiteraapiaks.
612 500 €
18.
Vajaduse kohal (point-of-care) nakkushaigustele tehtavate diagnostika rakendusteks mõeldud inhibiitoritele vastupidava polümeraasi arendus, mis on rakendatav ühetemperatuurses amplifikatsioonis otse puhastamata proovidest (nagu veri, uriin, pinnas, respiratoorsed proovid)
Selfdiagnostics OÜ
TÜ Tehnoloogiainstituut
Projekti eesmärgiks on välja arendada oma unikaalne inhibiitoritele resistantne Bsm DNA polümeraas, millel on paremad täpsus ja tundlikkuse näitajad, on taskukohane ning on võimalik tulevikus rakendada uutele patogeenidele, luues võimaluse tooteportfelli mitmekesistamiseks ning uute ärivõimaluste loomiseks.
1 616 013 €
19.
Värska leiukoha mineraalvee sobivus loodusliku ninasprei
tootmiseks
AS Värska Sanatoorium
TÜ ökoloogia ja maateaduste instituut
AS Värska Sanatoorium soovib Värska mineraalvett kui unikaalset maapõueressurssi praegusest veelgi enam väärtustada ning leida sellele uus ja innovaatiline kasutusvõimalus. Selleks on nii Eesti kui ka kogu maailma kontekstis unikaalse toote – mineraalveel baseeruva ninasprei – valmistamine.
20 000 €
20.
Platvormtehnoloogia mikroorganismide kasvu optimeerimiseks
AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
TÜ tehnoloogiainstituut
Eesmärk on välja töötada anaeroobsete bakterite kasvatamise platvormtehnoloogia, mille kasutuselevõtt lubab kiiresti leida sobivaid kasvatustingimusi paljudele mikroobidele ja sillutab teed uue põlvkonna probiootikumidele.
1 277 500 €
21.
Mehhaniseeritud laavakompleksist tuleva mäemassi rikastamise võimaluste uuring
Eesti Energia AS
TTÜ geoloogia instituut
Eesmärk on uurida ja katsetada kombainkaevandamisel tekkiva mäemassi erinevaid rikastamismeetodeid. Uuringu tulemusena leitakse madalama omahinnaga rikastamismeetodid ning arvutuslik mudel, mida saab edaspidi juurutada allmaakaevanduste tingimustes.
51 127 €
22.
Teekatte defektide automaatse tuvastamise metoodika väljatöötamine
Reach-U AS
TTÜ tarkvarateaduste instituut
Rakendusuuringu lähteülesandeks on kõvakattega teedel teepinna defektide automaatne tuvastamine. Uuringu tulemiks on tee defektide automaatse tuvastamise metoodika ning selle abil loodud demonstreeritav näidiskiht defektidest.
69 300 €
23.
Soojuselektrijaama ja elektrisüsteemi talituse kompleksse optimeerimise ja varustuskindlus tõstmise metoodika väljatöötamine ja rakendamine
OÜ VKG Energia
TTÜ elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut
Eesmärk on tootmisprotsesside optimeerimine arvestades tehnoloogiliste seadmete ja kütuste omadusi ning nutikate automatiseeritud lahenduste väljatöötamist ja kasutuselevõttu.
89 500 €
24.
Teravilja kuivatamise ja hoidmise uue meetodi arendamine
aktsiaselts “TATOLI”
Eesti Maaülikool metsandus- ja maaehitusinstituut
Eesmärk on välja töötada uus teravilja kuivatamise meetod, mis rajaneb teravilja eelnevalt kuni 1% kuivatatud õhuga kuivatamisel ning võimaldab läbi viia teravilja järelküpsemist. Teravilja järelküpsemise tulemusena võib teravilja kvaliteediklass tõusta ühe-kahe klassi võrra.
120 000 €
25.
Energiatõhusa universaalse autonoomse töölaeva kontseptsiooni väljatöötamine
Hyrles OÜ ja MEC Insenerilahendused OÜ
TTÜ Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut
Eesmärk on luua uue põlvkonna autonoomse pealvee ujuvvahendi (ASV) prototüüp, mida on võimalik edasi arendada ja kohandada erinevate ülesannete lahendamiseks (nt reostustõrje või keskkonnaseire rannikualadel). Uudse toote peamisteks klientideks on sadamad ja merendusega seotud organisatsioonid.
223 916 €
26.
Adaptiivsed monitooringu ja teabe süsteemid rahapesu tõkestamiseks
Swedbank AS
TÜ Arvutiteaduste instituut
Swedbank’i rahapesu tõkestamise võimekuse ja kuluefektiivsuse tõstmine. Projekti raames arendatakse meetodeid keeruliste ja struktureerimata andmete eeltöötlemiseks ning andmeteaduse lahendusi kahtlustäratavate finantstegevuste tuvastamise täpsemaks ja spetsiifilisemaks muutmiseks.
103 043 €
27.
Rakendusuuring kaugjuhitavate sõidukite juhtimisabi ning turvalisuse funktsioonide jaoks oluliste sensorite ja tarkvaraalgoritmide süsteemi arendamiseks
AS Milrem
TÜ ja TTÜ teadlaste konsortsium
Eesmärgiks on arendada kaugjuhitavate sõidukite võimet väljaspool korrapärast linnakeskkonda oma ümbrust ja asukohta tajuda ning ise hakkama saada olukorras, kus side operaatoriga ja satelliitpositsioneerimine võib katkeda.
1 999 200 €
28.
Alexela Energia AS rakendusuuring klientide elektritarbimise prognoosimudeli väljatöötamiseks
Alexela Energia AS
TTÜ tarkvarateaduse instituut
Eesmärgiks on tuvastada ettevõtte klientide elektritarbimise prognoosimiseks parim metoodika ja mudel. See aitab parandada lühiajaliste tarbimisprognooside tegemist ning loob seeläbi kuluefektiivsust.
27 012 €
29.
Markšeideritööde kaugseiremeetodite abil efektiivistamise võimaluste rakendusuuring
Eesti Energia AS
TTÜ geoloogia instituut
Eesmärgiks on välja arendada pool- ja täisautomaatseid kaugseirelahendusi kasutav mõõdistus- ja analüüsimeetod, mis tõhustaks ja muudaks ohutumaks markšeidertööde teostamist, suurendaks tootlikust ja vähendaks kadusid Eesti põlevkivikaevandustes.
34 678 €
30.
Mehaanoteraapiline seade ja meetod genu valgum asendi korrigeerimiseks
The Health Clinic OÜ
TÜ tehnoloogia instituut
Eesmärgiks on töötada välja juhtmevaba signaali salvestuse ja seadme aku laadimisega uue toote variant, kus võetakse arvesse EU meditsiiniseadmete direktiivis toodud nõudeid. Projekti käigus valmistatakse juhtmevaba mehaanoteraapilise seadme katsepartii 10 eksemplari ja selle järel teostatakse rakendusuuring 10 vaatlusalusel.
73 954,68 €
31.
Gelatex rakendusuuringud viimistlustehnoloogiate ning tootmisliini prototüübi arenduseks
Gelatex Technologies OÜ
TÜ füüsika instituut
Eesmärk on proteiinil põhineva fiibrilise tekstiilmaterjali hõõrdekindluse suurendamine, tekstuuride ja värvimislahenduste väljatöötamine, selle saavutamiseks suures mahus tootmiseks sobivate viimistlustehnoloogiate väljatöötamine ning erinevaid tootmisetappe integreeriva ja materjali ladustamiseks sobival kujul koguva automatiseeritud tootmisliini prototüübi arendamine.
28 816,67 €
32.
Kompensaatorite monitooring kasutuskohas: tehnoloogilise lahenduse kontseptsiooni väljatöötamine
Osaühing Pentamet
TTÜ elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut
Eesmärk on töötada välja enamlevinud kompensaatori konfiguratsioonide monitoorimise kontseptuaalne lahendus.
210 980 €
33.
Värska kuurortravikeskuses tehtavate vesiimmersiooni protseduuride toimete uurimine lähtuvalt lihaste mehaanilistest omadustest. Uute rehabilitatsiooni-meetodite rakendamise võimaluste uuringute läbiviimine
AS Värska Sanatoorium
TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut
Eesmärk on uurida ja analüüsida Värskas pakutavate mineraalvee ja ravimuda protseduuride füüsikalisi ja keemilisi omadusi ning nende toime mõju tervele või haigestunud inimesele ning leida uusi rakendusvõimalusi immersiooniprotseduuridele.
41 510 €
34.
Automaatkäigukastide mõõtemetoodikad
Hõbenool OÜ
TTÜ mehaanika ja tööstustehnika instituut
Eesmärk on uurida uusi mõõtemeetodeid automaatkäigukastide juures. Meetodid peaksid aitama hinnata automaatkäigukastide remondi tulemuslikkust.
67 900 €
35.
Kilepakendite pakkekvaliteedi kontrollsüsteem
aktsiaselts ESTIKO – PLASTAR
TÜ füüsika instituut
Eesmärk on välja töötada metodoloogia lekkivate pakendite tuvastamiseks vahetult pakkeliinil toiduainetööstuses.
56 500 €
36.
Uudne nutika voodi kontseptsioon
Marexa OÜ
TÜ füüsika instituut
Eesmärk on töötada välja teaduslikud alused uudse, õhku puhastava ja magava inimese aktiivsust ning unerütme monitooriva voodi madratsi disainimiseks.
499 687 €
37.
Põlevkivi väävlisisalduse mõju lõpptoote omadustele
Eesti Energia Aktsiaselts
TÜ keemia instituut
Eesmärk on uurida väävlisisalduse ja teiste põlevkivi kvaliteeti mõjutavate faktorite toimet lõpptoote omadustele.
56 954 €
38.
Põlevkivi alküülresortsiinidest liimvaikude omaduste optimeerimise rakendusuuring
VKG OIL AS
TalTech materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut
Eesmärk on arendada tehnoloogia põlevkivivaikude tootmiseks kummi- ja puidutööstusele.
92 554 €
39.
Kuluefektiivse ühildatava geodeetilise täpsusega 3D ruumiandmete taristu loomise rakendusuuring
AS Reach-U
TalTech tarkvarateaduste instituut
Eesmärk on uue ruumiandmete infrastruktuuri uuring ja loomine haldamaks, standardiseerimaks ja integreerimaks mitmesuguseid andmeid erinevatest allikatest, hoides samal ajal kõrget andmete täpsusastet.
1 663 200 €
40.
Rakendusuuring pilliroogbiokomposiit-materjalide kasutamiseks biolagunevates toidunõudes
Sutu OÜ
TalTech materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut
Eesmärk on pilliroo baasil biokomposiitmaterjali väljatöötamine kasutuspotentsiaaliga loodussõbralike ja biolagunevate ühekordsete nõude tootmises.
136 956 €
41.
E-kaubanduse EL käibemaksu- ja tollideklaratsioonide (alates 2021. aastast) digitaliseerimise rakendusuuring
AURORA SOLUTION OÜ
Tallinna Tehnikaülikool ja Cybernetica AS
Eesmärk on luua e-kaubanduse tollideklaratsioonide teenusplatvormi mudel.
1 301 575 €
42.
Kiuto hooneautomaatika süsteemi probleemsete komponentide rakendusuuring ja tootearendus
Domotics OÜ
TalTech Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut
Eesmärk on muuta hooneautomaatika süsteemi töökindlamaks ja kasutajasõbralikumaks.
357 053 €
43.
Madalsurve valu tehnoloogia välja töötamine eelvahustatud mittepõlevast silikoonvahust istmepatjade valmistamiseks
Estelaxe OÜ
TÜ tehnoloogiainstituut
Eesmärk on välja töötada tööstuslikele mahtudele skaleeritav tehnoloogia mittepõlevatest silikoonvahtudest polstrimaterjalide madalsurvevaluks.
633 839 €
44.
Sensorite reaalajalise andmekogu kombineerimine täpsema subjekti asukoha, orientatsiooni ning suuna informatsiooni tagamiseks
AS Bercman Technologies
TÜ tehnoloogiainstituut
Eesmärk on arendada ülimalt täpne ning kõrgetasemeline objektituvastusplatvorm, mis võimaldaks Nutika Ülekäiguraja seadmele tagada potentsiaalselt kellegi elu päästva situatsiooniteadlikkuse.
70 514 €
45.
Isesõitvate autode rakendusuuring
Bolt Technology OÜ
TÜ arvutiteaduste instituut
Eesmärk on viia läbi isesõitvate autode rakendusuuring, mis keskendub vabavaraliste lahenduste kasutamise võimalikkusele isesõitvate autode ja sellele tugineva sõidujagamisteenuse turule toomiseks aastaks 2026
720 600 €
46.
Madalakvaliteediliste puiduliikide väärindamine läbi uudsete komposiitmaterjalide arendamise
Estonian Plywood AS
TalTech materjali ja keskkonnatehnoloogia instituut
Eesmärk: Projekti tulemusena saab ettevõte uudse teadmise, milliste omadustega puitpolümeerkomposiitmaterjale vajatakse erinevates tööstusharude sektorites ning kas ja kuidas on võimalik kombineerida kasepuiduga muid erinevaid lehtpuiduliike, et saavutada soovitud vastupidavus- ja tugevusomadused.
125 167 €
47.
Rakku penetreeruvate peptiidide kasutamine transfektsioonireagendina
Icosagen Cell Factory OÜ
TÜ tehnoloogiainstituut
Eesmärk: Valkude tootmine imetajarakkudes QMCF tehnoloogial on multikomponentne protsess, mille tulemus tervikuna sõltub erinevate alamprotsesside efektiivsusest. Käesolev projekt võimaldab mõista seoseid tootmise efektiivsust mõjutavate tegurite vahel, mille tulemusena võimaldab loodav tehnoloogia efektiivset valkude tootmist.
160 034 €
48.
Kaugseire, BIM/CAD ja ruumiandmete integratsioon
Ruumab OÜ
Tartu Ülikool ökoloogia ja maateaduste instituut
Eesmärk: Otsitakse lahendusi ruumiandmete ja ehitusandmete puhastamiseks ja integreerimiseks ning nende rikastamist satelliitidelt ja droonidelt tehtavate kaugseire ja riigi avaandmetega..
395 000 €
49.
Kiudainete sobivuse hindamine pikendatud säilivusega funktsionaalsete piimatoodete valmistamiseks
Aktsiaselts Farmi Piimatööstus
Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus AS
Eesmärk: Antud projekti raames uuritakse millised on võimalused erinevete kiudainetega rikastatud piimatoodete tööstuslikuks valmistamiseks. Lisaks viiakse läbi uuringud, et välja töötada ja juurutada uudne metagenoomika meetoditel põhinev kvaliteedisüsteem.
476 000 €
50.
Masinõppel ja reeglipõhisel veatuvastusel põhinevad automaatsed meetodid ventilatsiooniseadmete efektiivsuse suurendamiseks
ruut8 OÜ
TalTechi Ehituse ja Arhitektuuri Instituut ning Arvutisüsteemide Instituut
Eesmärk: Projekti käigus läbi viidava rakendusuuringu tulemusena töötatakse välja metoodika ventilatsiooniseadmete soojustagastuse ja filtrite mehaanilise korrasoleku automaatseks hindamiseks. Projekti hinnangulise tulemusena peaks olema võimalik tänu projekti lõppu järgnevale tootearendusele säästa potentsiaalset ventilatsiooniseadmete optimeerimisega kuni 2% rohkem hoone üldistest energikuludest.
165 360 €
51.
Piimarasva sisaldava imikupiimasegu tehnoloogia täiustamine
AS Solbritt
TalTechi keemia ja biotehnoloogia instituut
Eesmärk: Rakendusuuring, mille tulemuseks on uuendatud tehnoloogia (madal kuumtöötlemisreziim, minimaalne mehaaniline töötlus) uuendatud koostisega imikupiimasegude tootmiseks koos vajalike analüüside metoodikatega. Uuendatud tehnoloogia võimaldab edaspidi ka teiste toodete valmistamist viisil, mis kaitseb bioloogiliselt aktiivseid ühendeid toodetes.
20 350 €
52.
Rakendusuuring elektrituru nõudlusele reageerimise teenusplatvormi intelligentse planeerimis- ja juhtimissüsteemi arendamiseks ning keerukate koduste elektriseadmetega ühendamiseks
GridIO 2.0 OÜ
TalTechi tarkvarateaduse instituut
Eesmärk: Rakendusuuringud arendamaks paremaks elektrituru nõudlusele reageerimise turul (I) olukorrateadlik suure võimsusega kodumasinate ja akude reaalajas juhtimise süsteem ning (II) uue põlvkonna algoritmid võrgu tasakaalustamiseks lõpptarbijate intensiivsema ja nutikama kaasamisega..
112 930,85 €
53.
R-S OSA Service OÜ põlevkivituha väärindamise ja ringlusse suunamise võimaluste rakendusuuring
R-S OSA Service OÜ
TalTechi materjali ja keskkonnatehnoloogia instituut
Eesmärk: Viia läbi rakendusuuringu projekt põlevkivituhkade väärindamiseks.
204 190,82 €
54.
Rakendusuuring tehisintellekti prototüübi arendamiseks FoodDocs’i toiduohutusplatvormile
FoodDocs OÜ
STACC
Eesmärk: Viia ellu toiduohutusplatvormi tehisintellekti rakendusuuringu projekt, mille raames arendatakse välja ettevõtte toiduohutusplatvormi tehisintellekti ja juturoboti prototüüp..
400 010,80 €