RA tegevused

Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine “Mobilitas Pluss”
Elluviija: SA Eesti Teadusagentuur
Periood: 01.01.2015 – 31.08.2023
Toetus: 33 026 691 eurot
Toetatavad tegevused:

 • Toetused Eestis teadustöö tegemiseks;
 • Euroopa Teadusnõukogu (ERC) grandi taotlemise edukuse tõstmine;
 • Tippteadlaste toetamine;
 • Euroopa Teadusruumi, Innovaatilise Liidu ja Horisont 2020 algatustes osalejate toetamine;
 • Eesti EL algatustes osalemist toetav kontaktbüroo;
 • Eesti teaduse välisturundus „Research in Estonia“;
 • Rahvusvahelised koolitused ja õppevisiidid teadlastele.
Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine (RITA)
Elluviija: SA Eesti Teadusagentuur
Periood: 1.01.2015 – 31.12.2022
Toetus: 26 542 294 eurot
Toetatavad tegevused:

 • Strateegilise TA tegevuse toetamine;
 • Teadmisepõhise poliitikakujundamise toetamine;
 • Teadusnõunike ametikohtade toetamine ministeeriumides;
 • TAI poliitikaseire;
 • Infosüsteemide arendus;
 • Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades läbiviidava TA  koordineerimine.
Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades
Elluviija: SA Archimedes
Periood: 01.08.2015 – 31.10.2023
Toetus: 25 269 320 eurot
Toetatavad tegevused:

 • Erialastipendiumid kõrghariduse I ja II astmel;
 • Erialastipendiumid kõrghariduse III astmel.
Kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine “Dora Pluss”
Elluviija: SA Archimedes
Periood: 1.08.2015 – 31.05.2023
Toetus: 22 017 790 eurot
Toetatavad tegevused:

 • Noorteadlaste ja magistrantide osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses;
 • Välismagistrantide ja –doktorantide kaasamine;
 • Suve- ja talvekoolide korraldamine;
 • Eestis õppimise ja töötamise võimaluste tutvustamine.
Teaduse populariseerimine “TeaMe+”
Elluviija: SA Eesti Teadusagentuur
Periood: 01.06.2015 – 31.08.2020.
Toetus: 3 187 881 eurot
Toetatavad tegevused:

 • Teadusteemade tutvustamine meedias;
 • LTT valdkonna karjäärivõimaluste tutvustamine;
 • Teadus- ja tehnoloogiapakti tegevuste koordineerimine, koolide ja ettevõtete vahelise koostöö arendamine;
 • Teadushuvihariduse, uurimusliku õppe ja LTT kirjaoskuse arendamine;
 • Teadusajakirjanduse edendamine;
 • Teaduse populariseerimise edendamine;
 • Teadlaste avatud dialoog ühiskonnaga.