Riiklik infrastruktuur

Alates 1. aprillist 2020 leiab toetatud projektide nimekirja Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt. 

Tegevusest “Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel” toetust saanud projektid:

Nutika tootmise tuumiktaristu (Smart Industry Centre (SmartIC))
Toetuse saaja: Tallinna Tehnikaülikool
Partner: Eesti Maaülikool
Periood: 01.01.2017 – 31.12.2018
Toetus: 1 595 173 eurot
Lühikirjeldus: Smart Industry Centre (SmartIC) projekti näol on tegemist uue 2017-2018. aastal teaduse- ja arendustöö toetamiseks loodava uue tuumiktaristuga – nutika tootmise (Industry 4.0) vallas, mis koondab endasse tulevikus teadus- ja arendustegevusega seotud hajus-struktuurid (distributed infrastructure) Tallinna Tehnikaülikoolis ja Eesti Maaülikoolis mehaanika, masinaehituse, automaatika, mehhatroonika, materjaliteaduse ja -tehnoloogia ning infotehnoloogia vallas.
Eesti Keeleressursside Keskuse (EKRK) ühendatud sisuotsing
Toetuse saaja: Tartu Ülikool
Partnerid: Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituut, Eesti Keele Instituut, Eesti Kirjandusmuuseum
Periood: 01.01.2017 – 31.12.2020
Toetus: 716 235 eurot
Lühikirjeldus: Eesti Keeleressursside Keskus (EKRK) on teadustaristu, mis teeb kättesaadavaks eesti keele digiressursid ja -tehnoloogia. Meie tegevuse eesmärk on koondada olemasolevad digitaalsed keeleressursid (sõnastikud, teksti- ja kõnekorpused, keeleandmebaasid) ja keele töötlemise vahendid (tarkvara) vastastikku toimivaiks ning oskusteabega varustatud teenusteks. Projekti eesmärk on käivitada ühendatud sisuotsingu teenused, et aidata leida keeleandmestikest üles teadlast huvitav sisuline info.
European Spallation Source ERIC instrumentide kavandamine, projekteerimine ja ehitamine ning rakendamine teaduslikeks uuringuteks (ESSource)
Toetuse saaja:
 Tartu Ülikool
Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Periood: 01.09.2015 – 31.08.2022
Toetus: 3 000 000 eurot
Lühikirjeldus: Euroopa Neutronkiirguse Allikas (European Spallation Source ehk ESS) on 17 Euroopa riigi (s.h. Eesti) ühisprojekt. Eesmärgiks on ehitada materjalide ja loodusnähtuste uuringuteks mõeldud neutronkiirgusallikas. ESS ehitatakse Lundi, Rootsi ning selle arvutuskeskus saab olema Kopenhaagenis, Taanis. ESS-i ehitamine algas 2014 ja peaks lõppema 2020. aastal, võimsuse suurendamine ja kõigi mõõtejaamade väljaarendamine toimub 2020-2025 ning ESS sulgeb algsete plaanide kohaselt oma uksed aastal 2065.
Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium
Toetuse saaja: Tartu Ülikool
Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Statistikaamet
Periood: 01.01.2017 -31.08.2022
Toetus: 773 660 eurot
Lühikirjeldus: Kasvav ruumiline mobiilsus on üks olulistest kaasaja ühiskonna muutustest, millega seonduvad välis- ja siserände, linnastumise, ettevõtluse, ebavõrdsuse ja regionaalse arengu teemad. Ruumilise mobiilsuse uurimiseks on vaja ajakohaseid ja kvaliteetseid andmeid. IMO eesmärgiks on arendada välja mobiilsusuuringuid toetav innovaatiline andmetaristu, mis integreerib geograafiliselt ja longituudselt erinevaid riigi statistika ja uuenduslikke infotehnoloogilisi andmeallikaid.
Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus (NAMUR+) 
Toetuse saaja: Tartu Ülikool
Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Periood: 01.01.2017 – 31.12.2021
Toetus: 1 782 135 eurot
Lühikirjeldus: Projekti „Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus (NAMUR+)” eesmärk on arendada välja tipptasemel taristu ja aparatuuriga varustatud Eesti teaduse teekaardi objekt, mis põhineks Tartu Ülikooli, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi ja Tallinna Tehnikaülikooli materjaliteaduse, energeetika ja nanoturvalisuse uurimisgruppide kompetentsil, olles tõmbekeskuseks nanomaterjalide ja nanoohutuse alal ning atraktiivseks teenustepakkujaks nii teadusasutustele kui ka erasektorile.
Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC)
Toetuse saaja: Tartu Ülikool
Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Loodusmuuseum, Keskkonnaagentuur, Keskkonnaamet, Maa-amet
Periood: 01.01.2016 – 31.12.2021
Toetus: 1 555 500 eurot
Lühikirjeldus: Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC) on loodusteaduslikel kogudel ja informaatikal põhinev integreeritud taristu, mis võimaldab looduse mitmekesisuse põhiseid teaduse eesliini uuringuid ning toetab looduskaitset ja loodusharidust. NATARC teenused tagavad botaanika, geoloogia, mükoloogia ning zooloogia valdkonna rahvuskollektsioonidel põhinevaid uurimisvõimalused nii Eestis kui ka globaalsel tasemel, panustades ka riigi keskkonnainfo kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamisse.
Kliiniliste teadusuuringute üksuse (RSKTK) väljaarendamine
Toetuse saaja: Tartu Ülikool
Partnerid: Eesti Maaülikool, SA Tartu Ülikooli Kliinikum
Periood: 01.01.2016 – 31.12.2020
Toetus: 2 137 126 eurot
Lühikirjeldus: Riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskus (RSKTK) on riiklik teadusinfrastruktuur, mille moodustavad Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool ja SA Tartu Ülikooli Kliinikum, eesmärgiga tõhustada terviseuuringuid Eestis, et aidata kaasa meditsiiniliste uuringute kõrgetasemelisele arengule. RSKTKs on kättesaadavad tehnoloogiad ja kompetentsid biomeditsiiniliste, kliiniliste ja veterinaarsete uuringute jaoks. RSKTK soovib olla partner ettevõtjatele ja riigile teadusuuringute teostamisel.
Eesti Teaduspilve loomine (ETAIS II)
Toetuse saaja: Tartu Ülikool
Partnerid: Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, Tallinna Tehnikaülikool
Periood: 01.01.2017 – 31.12.2019
Toetus: 2 077 230 eurot
Lühikirjeldus: Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuur (ETAIS) on üle-Eestiline ühtne teadusarvutuste infrastruktuur, mis koosneb teadusarvutuskeskustest, seal paiknevatest arvutusklastritest, superarvutitest ja andmehoidlatest, keskusi ja ressursse ühendavatest tsentraalsetest teenustest ning arendamisele ja lõppkasutajate koolitamisele spetsialiseerunud inimestest. ETAISi keskuste koguvõimsus on rohkem kui 10000 CPU tuuma ja üle 20PB salvestusmahtu.
Euroopa Sotsiaaluuring Eestis (ESS)
Toetuse saaja: Tartu Ülikool
Partnerid: Statistikaamet
Periood: 01.01.2016 – 31.12.2021
Toetus: 350 000 eurot
Lühikirjeldus: Euroopa Sotsiaaluuring (ESS) on rahvusvaheline teaduslik andmekogu, mis võimaldab analüüsida ühiskondade arengu, inimeste hoiakute ning käitumise vahelisi seoseid. Seaduspärasused ühiskondade arengus selguvad vaid pikaajaliste aegridade analüüsil. Projekti käigus lisatakse andmebaasi 2016-2020 voorud, samal ajal tagades olemasoleva informatsiooni kasutamise efektiivsuse.
Analüütilise Keemia Kvaliteedi Infrastruktuuri (AKKI) täiendava analüütilise võimekuse arendamine
Toetuse saaja:
 Tartu Ülikool
Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool
Periood: 01.01.2017 – 31.12.2021
Toetus: 1 459 966 eurot
Lühikirjeldus: AKKI on valdkondadeülene infrastruktuuriobjekt, mis on loodud Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Keskkonnauuringute Keskuse laborite baasil ning toetab moodsate keemilise analüüsi metoodikate arendamist ja rakendamist ning analüüsitulemuste kvaliteedi tagamist teadus-, järelevalve- ja tööstuslaborites. Luuakse keemilise analüüsi tippseadmete “ristkasutusvõrgustik” ning lisaks pakutakse koostöös tellijatele ka nn „horisontaalseid“ teenuseid, nagu koolitused, nõustamised jms.
Eesti Genoomikakeskus
Toetuse saaja: Tartu Ülikool
Partnerid: Eesti Biokeskus
Periood: 01.01.2016 – 31.08.2022
Toetus: 1 817 148 eurot
Lühikirjeldus: Projekti eesmärgiks on EGK kui riiklikult tähtsa teaduse infrastruktuuri terviklik väljaarendamine. Projekt suurendab TÜ, EBK ja tervikuna Eesti teaduse edasist rahvusvahelistumist ja konkurentsivõime kasvu nii akadeemilises sfääris kui erasektoris. Väljaarendatav infrastruktuur on avatud kasutamiseks nii oma andmebaaside kui geenianalüüsi tehnoloogia mõttes, selle kasutamise intensiivsus ja ulatus kasvab projekti elluviimisel oluliselt.
Eesti eluteaduste andmete teadustaristu (ELIXIR)
Toetuse saaja: Tartu Ülikool
Partnerid: Eesti Biokeskus,  Tallinna Tehnikaülikool, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Periood: 01.03.2016 – 31.08.2022
Toetus: 1 284 564 eurot
Lühikirjeldus: ELIXIR on üle-Euroopaline ESFRI raamistiku riikidevaheline koostöövõrgustik tagamaks bioloogiliste ja bioinformaatiliste andmete ning tarkvara, integratsiooni standardite, arvutusressursside ning koordineeritud koolituse kestlik areng ning toimimine. Eesti ELIXIR keskendub bioinformaatiliste tarkvarateenuste käigushoidmisele ning kohaliku eluteaduse sihtgrupile vajalike koolituste väljatöötamisele ning läbiviimisele.
Eesti teaduse ja hariduse andmeside optilise magistraalvõrgu kaasajastamine
Toetuse saaja: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Periood: 01.05.2017 – 01.05.2019
Toetus: 546 250 eurot
Lühikirjeldus: Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk on Eestit kattev kaasaegne optiline võrk, mis ühendab Eesti olulised teaduskeskused omavahel dubleeritud optiliste andmesidekanalite ringiga ja ühendub Tartus ja Tallinnas GÉANTi võrguga. Tallinn-Helsingi kanal ühendab Eesti akadeemilist andmesidevõrku otse NORDUnet Open eXchange, Funeti ja Runneti võrkudega.