Aruandevormid

Biotehnoloogia | Doktorikoolid | Energiatehnoloogia |ESF programmid | ERF programmid| Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia | Keskkonnatehnoloogia | Kõrgkooli innovatsioon | Kõrgkooli ja ettevõtete koostöö | Kõrgkoolide ja T&A asutuste õppe- ja töökeskkond | Materjalitehnoloogia | Rakenduskõrgkoolide õppeinfrastruktuur | Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuur | T&A infrastruktuuri kaasajastamine | Teadus- ja arendusasutuste aparatuur | Teaduse tippkeskused | TEEME – teaduse populariseerimine noorte seas | Tervishoiutehnoloogia| Väikesemahuline teadusaparatuur

Valikust leiad perioodi 2007-2013 aruandevormid, mis on liigendatud toetatavate valdkondade (meetmete ja programmide) kaupa. Iga loetelu alguses on viide toetuse andmise tingimustele (määrusele). Aruandevormideks on tegevusaruanne, aastaaruanne ja lõpparuanne.

Biotehnoloogia
Biotehnoloogia projekti lõpparuande vorm
Biotehnoloogia projekti tegevusaruande vorm
Doktorikoolid
Doktorikooli projekti aastaaruande vorm
Doktorikooli projekti aastaaruande lisad 1-4 (Indikaatorite tabelis lisa 1 palun näidake numbreid aruandeaastate kaupa. Kokkuliites peavad numbrid andma kumulatiivse seisu ja olema võrreldavad sihttasemega. Aruande kontrollnimekirjas olev selgitus on vigane!) Vabandame!
Doktorikooli projekti lisarahastamise taotluse lisa 4 (eelarve aastate lõikes)
Üldine tabel koos näidisankeediga (abiks isikute seireandmete kogumiseks)
ISCEDi selgitustabel (abiks isikute seireandmete täitmiseks)
Doktorikooli projekti lõpparuande vorm
Doktorikooli projekti lõpparuande vormi lisad
Energiatehnoloogia
Energiatehnoloogia projekti tegevusaruande vorm
Energiatehnoloogia projekti lõpparuande vorm
ESF programmid
ESF programmi aastaaruande vorm (kommenteeritud variant)

ESF programmi aastaaruande lisad (kommenteeritud variant)
ESF programmi eelarve ja tegevuskava prognoos
ERF Programmid
ERF programmi aastaaruande vorm

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
IKT projekti tegevusaruande vorm
IKT projekti lõpparuande vorm
Keskkonnatehnoloogia
Keskkonnatehnoloogia projekti tegevusaruande vorm
Keskkonnatehnoloogia projekti lõpparuande vorm
Kõrgkooli innovatsioon
Kõrgkooli innovatsiooni projekti aastaaruande vorm
Kõrgkooli innovatsiooni projekti aastaaruande lisa 1
Kõrgkooli innovatsiooni projekti aastaaruande lisa 2
Kõrgkooli innovatsiooni projekti aastaaruande lisa 3
Kõrgkooli innovatsiooni projekti lõpparuanne
Kõrgkooli innovatsiooni projekti lõpparuande lisad (alates 04.07.2013 vormis muudatused. Isikute seireandmed tuleb lisada selle perioodi kohta, mille kohta ei ole aru antud.)
Kõrgkoolide koostöö
Kõrgkoolide koostöö projekti aastaaruande vorm
Kõrgkoolide koostöö projekti aastaaruande lisa 1
Kõrgkoolide koostöö projekti aastaaruande lisa 2
Kõrgkoolide koostöö projekti aastaaruande lisa 3
Kõrgkoolide koostöö projekti lõpparuande vorm
Kõrgkoolide koostöö projekti lõpparuande vormi lisad (alates 04.07.2013 vormis muudatused. Isikute seireandmed tuleb lisada selle perioodi kohta, mille kohta ei ole aru antud.)
Kõrgkoolide ja TjaA asutuste õppe- ja töökeskkond
Kõrgkoolide ja TjaA asutuste õppe- ja töökeskkonna projekti tegevusaruande vorm

Kõrgkoolide ja TjaA asutuste õppe- ja töökeskkonna projekti lõpparuande vorm
Materjalitehnoloogia
Materjalitehnoloogia projekti tegevusaruande vorm

Materjalitehnoloogia projekti lõpparuande vorm
Rakenduskõrgkoolide õppeinfrastruktuur
Rakenduskõrgkoolide õppeinfrastruktuuri projekti tegevusaruande vorm

Rakenduskõrgkoolide õppeinfrastruktuuri projekti lõpparuande vorm
Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuur
Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri projekti tegevusaruande vorm

Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri projekti lõpparuande vorm
TjaA infrastruktuuri kaasajastamine
TjaA infrastruktuuri kaasajastamise projekti tegevusaruande vorm

Juhend tegevusaruande täitmiseks
TjaA infrastruktuuri kaasajastamise projekti lõpparuande vorm
Teadus- ja arendusasutuste aparatuur
Teadus- ja arendusasutuste aparatuuri projekti tegevus- ja lõpparuande vorm
Teadus- ja arendusasutuste aparatuuri taotluse lõpparuande vorm
Teaduse tippkeskused
Teaduse tippkeskuse projekti tegevusaruande vorm

Teaduse tippkeskuse projekti lõpparuande vorm
TEEME – teaduse populariseerimine noorte seas
TEEME projekti aastaaruande vorm
TEEME projekti aastaaruande lisad 1-3
TEEME projekti lõpparuande vorm
TEEME projekti lõpparuande vormi lisad
ISCEDi selgitustabel (abiks isikute seireandmete kogumisel)
Tervishoiutehnoloogia
Tervishoiutehnoloogia projekti tegevusaruanne

Tervishoiutehnoloogia projekti lõpparuanne
Väikesemahuline teadusaparatuur
Väikesemahulise teadusaparatuuri projekti tegevus- ja lõpparuanne