Uus taotlusvoor aitab ettevõtetel läbi viia rakendusuuringuid ning tootearendusprojekte

SA Archimedes avab 25. jaanuaril 2018 tegevuse “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” ehk NUTIKAS III taotlusvooru, mille maht on 15 miljonit eurot. Toetust saab taotleda kuni 19. detsembrini 2018 ning taotlusi saab esitada jooksvalt.

NUTIKAS on EL-i struktuurifondide rakendusperioodi 2014-2020 üks suuremaid ettevõtetele mõeldud toetusmeetmeid Eestis. Meetme maht on 26,6 miljonit eurot ning taotletava toetuse suurus võib olla kuni 2 miljonit eurot projekti kohta.

Toetus aitab ettevõtetel tellida ülikoolidelt ja teadusarendusasutustelt ettevõttele vajalikke rakendusuuringuid või tootearendusprojekte. Meetmehoidja Tea Tassa sõnul aitab toetus kaasa Eesti majanduse ja ettevõtluse teadmusmahukuse kasvule, toetades teadusasutuste ja ettevõtete koostööd.

Toetuse taotlejaks saab olla Eesti äriregistris registreeritud ettevõte, kelle huvides rakendusuuringut või tootearendusprojekti läbi viiakse. Tassa selgitab: “Ettevõte peab osalema uuringus omapoolse rahalise panusega, mis sõltub ettevõtte suurusest ja toetatavast tegevusest.”

Meetme rakendajaks on Sihtasutus Archimedes koostöös Eesti Teadusagentuuriga. Toetust vahendatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainformatsioon
Tea Tassa
Meetmehoidja
7300 396
tea.tassa@archimedes.ee

NUTIKAS taotlusvooru infopäevad taotlejatele

Sihtasutus Archimedes avab tegevuse “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” ehk NUTIKAS III taotlusvooru hiljemalt 31. jaanuaril 2018. a. Infopäevad taotlejatele toimuvad 30. ja 31. jaanuaril Tallinnas ja Tartus.

Infopäevad toimuvad:

 • 30. jaanuaril 2018. a kell 10.00-13.00 Tallinnas, Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33) ruumis BetaGamma.
 • 31. jaanuaril 2018. a kell 10.00-13.00 Tartus, Hotell Londoni (Rüütli 9) konverentsiruumis.

Teemad:

 • Sissejuhatus (Ene Kadastik, Haridus- ja Teadusministeerium)
 • Määruse tutvustus (Tea Tassa, Sihtasutus Archimedes)
 • Arendusplaan. Rakendusuuring vs Tootearendus – mis on mis? (Viktor Muuli, Sihtasutus Eesti Teadusagentuur)
 • Äriplaan. Abikõlblikud kulud. Riigiabist projektides (Urve Vool, Sihtasutus Archimedes)
 • Hindamisjuhendi tutvustus (Tea Tassa, Sihtasutus Archimedes)

Infopäevi korraldab Sihtasutus Archimedes koostöös SA Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Tegevust toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Eelregistreerimine infopäevadele on lõppenud.
15 min enne infopäeva algust on võimalik ka kohapeal registreeruda.  

Täiendav informatsioon: Tea Tassa, tea.tassa@archimedes.ee, tel 7300 396.

Kokkuvõte NUTIKAS toetusmeetme kasutamise küsitlusest

Eesti Teadusagentuur viis 7. kuni 24. septembrini 2017 läbi veebiküsitluse NUTIKAS toetusmeetme kasutamise kohta. Küsitluse eesmärgiks oli kaardistada võimalikud põhjused, mis takistavad ettevõtteid toetust taotlemast. Küsitlusele vastas 82 ettevõtte esindajat.

Toetust varem mittetaotlenud ettevõtete puhul on mittetaotlemise peamiseks põhjuseks ebakindlus, kas projekt vastab meetme tingimustele või mitte. Selle tõid probleemina välja ligi pooled vastanutest. Olulisteks pidurdavateks faktoriteks on kolmandiku vastanute jaoks olnud ka info puudus ja veerandile taotlemise näiline keerukus (24%). Lisaks eelistavad 28% vastanutest teha arendustööd ettevõtte sees ning 24% ei soovi arendustööks kaasata avaliku sektori vahendeid.

Toetust taotlenud ettevõtetel on taotlemisega olnud üldiselt positiivsed kogemused. 75%-le taotlejatest ei olnud ükski taotlusprotsessi etapp üle jõu käiv ning 90% taotlejatest peavad meedet puudutavat informatsiooni arusaadavaks ja selgeks. Hirmud taotlemise keerukusest ja protsessi bürokraatiast ei ole põhjendatud. Küll aga tuleks infomaterjalides praegusest enam lahti seletada meetme tingimused, et potentsiaalsed taotlejad ei tunneks ebakindlust selle üle, kas nende projekt vastab tingimustele või mitte.

Küsitluse kokkuvõte on kogumahus kättesaadav Eesti Teadusagentuuri veebilehelt.“Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” (NUTIKAS) on toetusmeede, mida jagab SA Archimedes koostöös Eesti Teadusagentuuriga eesmärgiga toetada ettevõtete ja teadusasutuste koostööd. Meetmest taotletav toetus aitab Eesti äriregistrisse kantud ettevõtetel tellida ülikoolidelt ja teadusasutustelt rakendusuuringuid või tootearendusprojekte, mis sobituvad nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadesse.

NUTIKAS toetusmeedet rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Seminarid toetuse saajatele

SA Archimedes struktuuritoetuste agentuur korraldab novembris toetuse saajatele seminarid, kuhu on oodatud projektijuhid ja maksetaotluste koostajad.

Teemad:

 • Maksetaotluste kontrollimisel ilmnenud tähelepanekud
 • Puhkuseinventuuride esitamine
 • Aastaaruannete esitamine
 • E-toetuse keskkonna kasutamine, teavituste tellimine
 • Tulu teenimine

Seminarid toimuvad:

 • 15. novembril kell 11.00-14.30 Tartus Hotellis London (Rüütli 9) (NB! Kellaaeg on muutunud tunni võrra hilisemaks!)
 • 16. novembril kell 11.00-14.30 Tallinnas Park Inn by Radisson Meriton Conference&Spa Hotellis (Toompuiestee 27)

Registreerimine seminaridele kestab kuni 9. novembrini 2017 või kuni kohtade täitumiseni.

Küsitlus “E-toetuse” kasutamise kohta

SA Archimedes struktuuritoetuste agentuur palub toetuse saajatelt tagasisidet struktuuritoetuse e-keskkonna E-toetus kasutamiskogemuse kohta. Saadud vastuseid kasutatakse rakendusüksuse sisendi andmisel Rahandusministeeriumile e-keskkonna kasutajamugavust tõstvate arendustööde osas.

Palume küsitlusele vastata nii neil, kes kasutavad e-keskkonda maksetaotluste esitamiseks kui neil, kes seda veel teinud ei ole.

Küsitlusele saab vastata kuni 7. novembrini 2017 (k.a).

Oleme tagasiside eest väga tänulikud ja ootame aktiivset vastamist!

Esimene rakendusuuringu projekt on jõudnud käegakatsutavate tulemusteni

Regionaalhaigla hakkas esimese haiglana Eestis kasutama patsiendi neerufunktsiooni arvestavat ravimite annustamise e-teenust, mis annab arstile automaatse soovituse ravimi annuse kohta.

Regionaalhaigla kliinilise farmakoloogi, vanemarst-kardioloogi dr Toomas Marandi sõnul on ravimite annustamise kohta neerupuudulikkusega patsientidele palju ja kohati vastukäivaid juhiseid, mille järgimine kliinilises praktikas on sageli ebamugav. Uue e-teenuse kasutamine lihtsustab oluliselt ravimite ordineerimist neerukahjustusega patsientidele ning aitab vältida annustamisvigadest tuleneda võivaid soovimatuid tagajärgi.

Vähenenud neerufunktsiooniga haigete paremaks tuvastamiseks arendas Regionaalhaigla välja hinnangulise glomerulaarfiltratsiooni (eGFR) näidu kuvamise patsiendi haigusloos. E-teenus ühendab haigla infosüsteemis oleva patsiendi neerufunktsiooni näidu, ravimi annuse soovituse andmebaasist Renbase ning kuvab selle automaatse soovitusena retsepti kirjutavale arstile.

Andmebaasi olulisust kliinilises töös rõhutab Tallinna Tehnikaülikooli tervisetehnoloogiate instituudi e-meditsiini keskuse poolt 2015. a läbi viidud uuring, mis näitas, et neerupuudulikkus (kroonilise neeruhaiguse staadiumid 3–5) esines 36%-l Regionaalhaigla statsionaari ja 18%-l ambulatoorse vastuvõtu patsientidest.

Rootsi ja Soome tervishoiutöötajate seas enimkasutatud neerufunktsiooni arvestav ravimite andmebaas Renbase sisaldab arvulist soovitust üle 1500 ravimi annustamise kohta iga neerupuudulikkuse astme puhul (sh dialüüsravil patsient).

Rootsis läbi viidud uuring näitas, et Renbase’i andmebaasi kasutav ravimite annustamise e-teenus suurendab arstide tähelepanu ravimite õige annustamise vastu neerupuudulikkusega patsientidele, samuti hoidis automaatseid soovitusi kasutav teenus kokku arstide aega[1].

Soomes väljatöötatud andmebaasi uuendatakse neli korda aastas, sama tehakse ka eestikeelse versiooniga. Andmebaasi on võimalik kasutada nii haigla infosüsteemi integreeritult kui iseseisva veebipõhise andmebaasina aadressil https://annustamine.med24.ee/

Arendusprojektile eelnenud rakendusuuring viidi läbi Regionaalhaigla, Tallinna Tehnikaülikooli tervisetehnoloogiate instituudi e-meditsiini keskuse ja Celsius Healthcare’i vahelise koostööprojektina, mida on rahastatud SA Archimedese Nutika Spetsialiseerumise meetmest Euroopa Regionaalarengu Fondist.

[1] T. Shemeikka, et al., A health record integrated clinical decision support system to support prescriptions of pharmaceutical drugs in patients with reduced renal function: Design, development and proof of concept, Int. J. Med. Inform (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2015.02.005

Allikas: Regionaalhaigla veebilehekülg http://www.regionaalhaigla.ee/et/regionaalhaigla-vottis-kasutusele-ravimiohutust-parandava-e-teenuse

Ligi 300 vastajat andis tagasisidet Sihtasutuse tegevustele

Sihtasutus Archimedes viis kevadel oma sihtgrupi seas läbi veebipõhise kliendiküsitluse. Seekord andis oma hinnangu Archimedese tegevustele 272 vastajat. Kõrgeima hinnangu said hästi korraldatud infoüritused, sündmused ja koolitused ning töötajate abivalmidus, kättesaadavus ja usaldusväärsus.

Asutuseülese kliendiküsitluse eesmärk oli saada hinnang traditsioonilistele tegevustele kui ka sellel aastal poole peale jõudvale 2014-2020 programmiperioodi tegevustele eelkõige koostööpartneritelt kui kõige olulisemalt sihtgrupilt. Vastajate seas oli Akadeemilise tunnustamise agentuuri, Hariduse rahvusvahelistumise agentuuri, teadusele ja haridusele suunatud Euroopa Liidu struktuuritoetuste agentuuri, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri ning Noorteagentuuri toetusesaajad ja koostööpartnerid.

Kokku andis küsitluses sihtasutuse tegevustele hinnangu 272 vastajat, kellest enamus on Euroopa Liidu tõukefondide elluviijad, kõrg- ja ülikoolide töötajad, tudengid, stipendiaadid, noorsootöötajad ja õpetajad. Lõviosa vastajatest on sihtasutuse pikaajalised koostööpartnerid. Rohkem kui pooled (53%) vastanuist on Archimedesega kokku puutunud viimase viie aasta jooksul korduvalt, 20% on olnud Archimedesega seotud viimase kahe aasta jooksul.

Küsitlusele vastanud hindavad 10-palli süsteemis Archimedese töötajaid ning tegevusi kõrgelt: Archimedese töötajad on klientide meelest abivalmid (8,56), usaldusväärsed (8,37), kompetentsed (8,29) ja kättesaadavad (8,51). Vastus kliendi saadetud küsimusele või tagasiside saadud dokumendile on 10palli süsteemis ammendav (7,80), kiire (8,29), ja selgelt arusaadav (7,72). Mõnevõrra madalamaid punkte saavad aga programmides ja tegevustes osalemise tingimuste arusaadavus (7,52) ning kasutajasõbralikkus (6,83). Archimedese korraldatud infoüritused, sündmused ja koolitused on vastajate meelest huvitavad (8,04), kasulikud (8,33) ja ka hästi korraldatud (8,68); infomaterjalid, trükised ja uuringud saavad 10palli skaalal samuti ühtlaselt positiivse hinnangu – neid hinnatakse huvitavateks (7,91), kasulikeks (8,17) ja lihtsalt arusaadavateks (7,95).

Pea 80% vastajatest olid naised (79,78%) ning enam kui viiendik vastajatest olid mehed (20,22%).

SA_Archimedes_elukaar_2017-768x576

Lisaks palusime küsimustikus jagada Archimedesega seotud nii häid kui kehvemaid kogemusi. Puudustest viidati korduvalt keerulistele nõuetele, bürokraatiale ja muutustele aruandluses. Plusspooltest jäid domineerima töötajate abivalmidus ja koostöövalmidus, lisaks toodi kiiduväärt kogemusena välja Archimedese koolitused ja infopäevad.

Muuhulgas viidati positiivselt Archimedese korraldatud vebinaridele, võimalusele saada juba kooli tasandil rahvusvahelist kogemust, õpetajate arengu toetamisele, ja sihtasutuse töötajate vastutulelikkusele keerulistes olukordades.

Küsitluse tulemuste abil saab Sihtasutus tagasisidet analüüsida ning arendada oma seniseid tegevusi. Sihtasutuse töötajad tänavad kõiki, kes meid oma vastustega aitasid ning hindavad teie tagasisidet, et anda edaspidigi Eesti hariduse ja teaduse arendamiseks parim.

Lisainfo:
Eero Loonurm
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
e-post: eero.loonurm@archimedes.ee
tel: +372 697 9225

Valminud on Sihtasutuse Archimedes aastaraamat 2016

Sihtasutus Archimedes toob oma koostööpartnerite ning toetuse saajateni aastaraamatu, millega anname ülevaate oma 2016. aasta tegevustest ja saavutustest. Aastaraamat käsitleb Sihtasutuse Archimedes peamisi valdkondi – akadeemilise tunnustamine, hariduse rahvusvahelistumine, Euroopa Liidu struktuuritoetused Eesti kõrgharidusse ja teadusesse, kõrg- ja kutsehariduse kvaliteedikindlustus ning noortevaldkonna rahvusvahelistumine.

Struktuurivahendite periood 2014-2020 on käima läinud ning saab veelgi suurema hoo sisse järgmistel aastatel. Nägime läbi aegade suurimat kraadiõppe välistudengite arvu, mis 2016. aasta lõpu seisuga ulatus pea 4000 tudengini. 2016 oli ka aasta, mil sihtasutusse tuli uus tegevus “Eesti keele ja kultuuri akadeemiline välisõpe” ehk hüüdnimega EKKAV. Eelmisel aastal tähistasime Euroopa Vabatahtliku Teenistuse 20. sünnipäeva ning korraldasime eduka “Work in Estonia” messi nii Tallinnas kui ka Tartus, et kokku viia Eestis õppivad välistudengid ja tööandjad.

Kutseõpe nägi esmakordselt rahvusvahelist hindamiskomisjoni ning toimus esmakordne kõrg- ja kutsehariduse õppekavade ühishindamine, mis on märkimisväärne nähtus ka globaalsel tasandil. Rekordiliselt esitati aastal 2016 sihtasutusele hindamiseks ja vastavuse määramiseks 2319 kesk- ja kõrgharidust tõendavat kvalifikatsiooni. Archimedes aitas projekti “Study in Europe” raames korraldada ja läbi viia ka tegevusi, mis tutvustasid Euroopa kõrgharidust nii Aasias kui Lõuna-Ameerikas. Aastaraamatus on ka juhtkonna ning nõukogu pöördumine aastaraamatu lugejale, sihtasutuse eelarve ning juhtimisstruktuur ning koondnimekiri kõigist 2016. aasta lõpu seisuga sihtasutuses töötanud töötajatest.

Meeldivat lugemist!

Lisainfo:
Eero Loonurm
Sihtasutus Archimedes
Kommunikatsioonijuht
e-post: eero.loonurm@archimedes.ee
http://archimedes.ee/infomaterjalid/aastaraamatud/
https://issuu.com/archimedes

Euroopa Päeva tähistatakse üle Eesti

6. mail toimub Vabaduse väljakul tasuta kogupereüritus, millega tähistatakse Euroopa Liidu sünnipäeva. Seekordse pidupäeva fookuses on Eesti eesistumine Euroopa Liidus ja Erasmus+ programmi 30. sünnipäev. 

6. mai tähtsündmuseks on traditsiooniline tasuta perepäev Tallinnas, Vabaduse väljakul. Mitmekülgse programmiga saab tutvuda SIIN. Sel aastal toimub ka üks uutmoodi ettevõtmine. Nimelt avab igas maakonnas oma uksed üks struktuurivahenditest rahastatud projekte elluviinud asutus või ettevõte. Alaprogrammiga“Euroopa päev sinu kodukohas” saab tutvuda SIIN.

Tartumaal avab külastajatele uksed meie toetuse saaja Tartu Observatoorium. Tutvustatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi projektide toel rekonstrueeritud ja kaasajastatud Tartu Observatooriumi – Eesti kosmosekeskust. Programmiga saab tutvuda SIIN.

Lisainfo: www.euroopapaev.ee
www.facebook.com/tuleeuroopapaevale

euroopapaev